Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua

Готовые работы

Дипломы (61)

ВСТУП

 

Актуальність теми. У період сучасної зміни педагогічних та освітніх пріоритетів вітчизняні та зарубіжні дослідники визнають необхідність більш докладного вивчення проблеми обдарованості. З огляду на індивідуальність проблеми обдарованості сучасними німецькими вченими розроблено численні різноманітні методики обдарованості дітей та молоді, деякі з яких представлені в статті.

Європейська спільнота 21ст. зробила свій вибір на молоді, що є майбутнім як окремої нації, так і всього європейського простору. Серед освітніх цілей загальнодержавного рівня Німеччини домінують виявлення та сприяння розвитку обдарованих школярів та студентів у навчальний та позанавчальний час. Важливою запорукою цієї діяльності є своєчасна та ефективна діагностика обдарованості в ранньому віці.  Цієї думки дотримуються сучасні німецькі дослідники Т.Екерлє, І.Шольц, Т.Фішер, К.Хеллер та ін. [3,4] На жаль, цілісного педагогічного дослідження цієї проблеми сьогодні не існує. Тож, у статті зосереджено увагу на дослідженні проблеми діагностики обдарованості німецької молоді в працях вітчизняних та німецьких науковців.

Чітке розуміння необхідності розробки комплексної методики діагностики обдарованості, зокрема визначення рівня загальних здібностей особистості, особливостей інтелекту і здатності до творчості (креативності), а також мотивації знайшло своє відображення в роботі Інституту дослідження обдарованості (ІДО).  Інститут почав свою роботу у 1997 році з тестування та відбору персоналу, пізніше до його кваліфікації додалися аналіз потенціалу, тестування рівня інтелекту, індивідуальних здібностей, організація консультацій для здібних дітей та молоді  і психолого-педагогічна підготовка викладачів та батьків.  Реформування системи  освіти загальносередніх навчальних закладів потребує не тільки зміни ціннісних орієнтацій, впровадження нових технологій у навчанні та вихованні, а, передусім, зміни технології управління загальноосвітніми навчальними закладами. У країнах з розвиненим рівнем демократії увага вчених та професійних менеджерів останнім часом приділяється саме оптимізації управління закладами освіти.

Проблеми управління закладами освіти, оцінка ефективності діяльності усіх управлінських структур були в центрі уваги українських дослідників. Серед сучасних досліджень варто відзначити роботи В.Худякової, В.Бегеля, І.Ельнікової, В.Бондаря, Л.Даниленко, Н.Островерхової, М.Кириченко, В.Лугового, А.Василюк, К. Корсака та інших, які зробили вагомий внесок в теорію та практику управління загальноосвітніми навчальними закладами.

Передові погляди на середню освіту та управління навчальними закладами, роль та функції директора, педагогічних колективів, учнів, на організаційну культуру школи висловили у своїх роботах вчені США та Європи. Серед них: К.Еверард, Г.Моріс, В.Басне, А.Етзіоні, Р.Біттель, Х.Аргіріс, Г.Девіс та інші.

Водночас, нова парадигма управління середньою школою в в Україні сьогодні потребує особливої уваги науковців – теоретиків та практиків національних шкіл. Насамперед, у зв’язку з тим, що новий соціально-політичний устрій країн, нові умови господарювання, проблеми глобалізації та євроінтеграції передбачають принципові зміни у підходах до організації управління загальноосвітніми навчальними закладами. Окрім того, в науці сьогодні бракує досліджень проблем управління середньою школою з врахуванням національно-ментальної специфіки. Рух України в напрямку подальшої демократизації, становлення громадянського суспільства ставлять нові вимоги до результатів діяльності середньоосвітньої ланки. Це потребує нових підходів до здійснення управлінських функцій та формування стилів керування середньою школою. Школа повинна переорієнтуватися на надання якісних освітніх послуг, виходячи із інтересів споживача, враховуючи необхідність виховання гідного члена суспільства. Названі завдання середньої школи, зміни в системі управління потребують вивчення ролі директорів шкіл у сучасних умовах. Особливо важливим питанням є визначення умов забезпечення автономізації управління школою та її стосунків з органами державної влади й місцевого самоврядування.

Актуальність окреслених проблем зумовили вибір теми магістерської роботи, визначили предмет і об’єкт, мету і конкретні завдання дослідження.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є аналіз теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо роботи з обдарованими учнями у загальноосвітньому навчальному закладі в сучасних умовах.

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення наступних завдань:

- розкрити суть управління системою роботи з обдарованими учнями в загальноосвітніх навчальних закладах;

- проаналізувати організаційну роботу з обдарованими дітьми Кременчуцького колегіуму № 25;

- провести дослідження з перспектив розвитку роботи з  обдарованими учнями на уроках зарубіжної літератури у 9-11 класах Кременчуцького колегіуму № 25;

- розробити методичні рекомендації щодо роботи з обдарованими учнями у Кременчуцькому колегіумі № 25.

Об’єктом дослідження є теоретико-концептуальні та прикладні аспекти функціонування загальноосвітніх навчальних закладів України та Кременчуцького колегіуму № 25 зокрема.

Предметом даної роботи є процес управління системою роботи ЗНЗ з обдарованими учнями в період реформування системи освіти.

В основу  дослідження  покладено  гіпотезу : систематичне використання різних видів нетрадиційних уроків підвищить ефективність роботи  з обдарованими учнями  на   уроках   зарубіжної   літератури   Кременчуцького колегіуму № 25.

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є класичні та сучасні концепції управління, загальнонаукові методи (аналіз, синтез), метод структурно-функціонального аналізу та соціологічний метод експертного опитування шляхом анкетування, аналітичні методи та системний підхід.

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані та обґрунтовані наукові положення, висновки та практичні рекомендації є основою для вирішення теоретично-прикладних проблем в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом.

Основні теоретичні розробки можуть бути використані у процесі викладання спеціальних курсів для студентів педагогічних ВУЗів та в системі підвищення кваліфікації працівників органів управління освітою, працівників загальноосвітніх навчальних закладів, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування. Досвід впровадження нових технологій управління середніми школами може бути використаний в подальшій роботі.

Структурно магістерська робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальна кількість сторінок _____, з них літератури ______ та _____додатків.

 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...