Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua

Готовые работы

Метка — баланс.

Цена от:    до:    Товаров на странице:      
Сортировать по алфавиту
по возрастанию
по убыванию
, по цене
по возрастанию
по убыванию
Діагностика виникнення ситуації банкрутства ДП “КОНДИТЕРПРОМ-КРЕМЕНЧУК” та розробка і впровадження заходів щодо нейтралізації загрози банкрутства

ВСТУП

 

Актуальність дипломної  роботи.  У  процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинилися у глибокій кризі. На межі банкрутства перебуває сьогодні багато підприємств, які не мають змоги вчасно виконувати свої зовнішні та внутрішні зобов’язання. Розвиток кризових явищ у діяльності окремого підприємства, його неможливість розрахуватися по своїх боргах не є його особистою справою, а потребує створення державного механізму вирішення проблем, що пов’язані з фінансово-майновим становищем. Таким механізмом є інститут банкрутства, що має багатовікову історію використання та розвитку.

У процесі ринкових перетворень в україн­ській економіці після 1991 р. з'явилися свої власні диспро­порції та негативні явища, які вже не можна списати на спадок минулого. Нашаровування протягом доволі короткого часу один на одного пластів невирішених проблем різного походжен­ня і часу виникнення (радянського, пострадянського) обу­мовило глибину, унікальність та гостроту кризи, у якій опинилась сучасна економіка України.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Облік та аудит витрат на виробництво продукції ПП «ВАС»

ВСТУП

 

В умовах ринкових перетворень та зростання економіки особливого значення набуває економічна інформація, джерелом якої є бухгалтерський облік. Тому правильна організація бухгалтерського обліку на підприємстві сприяє підвищенню ефективності його діяльності.

В процесі господарської діяльності кожне підприємство здійснює витрати, пов’язані з його функціонуванням. Витрати підприємства є різними за формою та економічним змістом. Тому для ефективного їх обліку є необхідним розуміння витрат як економічної категорії, знання принципів поділу витрат за економічними ознаками та статтями. Правильна організація і методика обліку витрат підприємства дозволяє підвищити достовірність їх обліку, сприяє проведенню результативного економічного аналізу витрат та забезпечує керівництву підприємства необхідними обліково-аналітичними даними і, в кінцевому рахунку, впливає на прибутковість даного підприємства та сприяє покращенню його фінансового стану.

Актуальність дипломної роботи. У своїй діяльності підприємство використовує різноманітні матеріально-технічні ресурси (сировину, матеріали, паливо, енергію, комплектуючі вироби, трудові ресурси тощо). Вони в процесі виробництва перетворюються на продукцію (послуги) і підлягають постійному поповненню. Для цього організується матеріально-технічне забезпечення, яке включає: визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах, пошук і купівлю ресурсів, організацію доставки, підпір персоналу для здійснення виробничої діяльності, оновлення основних засобів, зберігання й видачі окремим споживачам на підприємстві.

Раціональне використання та економія ресурсів - є одним з найважливіших умов переведення економіки на інтенсивний шлях розвитку. Українська держава, ставши на шлях самостійності, зіткнулася з багатьма труднощами. Тому раціональне використання ресурсів відіграє вирішальне значення на сучасному етапі становлення економіки України.

Так як витрати на матеріали, паливо та енергію займають основну частину собівартості, слід звернути увагу на ефективність їх використання як шлях до зниження собівартості робіт, які проводить підприємство.

До витрат підприємства відносяться витрати на виробництво, що є об'єктом дослідження в даній дипломній роботі.

Метою дипломної роботи є дослідження –витрат на виробництво та методики їх облікового процесу, аудиту, дослідження ефективності витрат на виробництво  та їх контроль.

Для досягнення поставленої мети, в ході написання роботи виконані  наступні  завдання:

-                    визначити економічну сутність  витрат на виробництво;

-                    проаналізувати нормативно-законодавче регулювання обліку витрат на виробництво;

-                    визначити методи обліку  витрат на виробництво шляхом його автоматизації;

-                    провести аудиту  витрат на виробництво підприємства;

-                    визначити вплив витрат на ефективність діяльності підприємства.

Ступіть вивчення обраної теми.  Слід відзначити, що першочергові питання, які характеризують порядок обліку та аналізу загальновиробничих  витрат детально розглядалися багатьма економістами, і це відтворено ними у  статтях, навчально-методичній літературі.

Однак, окремі питання організації обліку та аналізу використання загальновиробничих витрат на підприємстві недостатньо досліджені, і тому вони  потребують науково обґрунтованих рекомендацій. Так, поки що чітко не визначені економістами напрямки вдосконалення обліку операцій з надходження, відпуску та використання матеріальних ресурсів, а також контролю за їх збереженням на базі широкого  застосування сучасних засобів обчислювальної техніки. Певні зміни доцільно внести до методики аналізу матеріальних ресурсів з урахуванням специфічних особливостей виробництв, притаманних різним галузям промисловості.

Об’єкт дослідження. Дипломна робота виконується на матеріалах ПП «ВАС».

У роботі використано ряд нормативно-правових, літературних, періодичних та допоміжних джерел.

Предметом дослідження дипломної роботи є витрати на виробництво  ПП «ВАС». Для аналізу бухгалтерського обліку витрат  використано бухгалтерську документацію : накладні, акти прийому матеріалів, журнали ордери. Для аналізу витрат  використано дані кошторису витрат та фінансової звітності (баланс та звіт про фінансові результати) за 2011-2013 роки.

Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків і списку використаної літератури. В роботі досліджуються такі питання як: економічна характеристика  витрат їх класифікація; завдання обліку і аудиту їх роль в системі управління витратами; організація і методика обліку витрат на виробництво  в умовах ручної і автоматизованої обробки, шляхи його вдосконалення; методика аналізу та аудиту загальновиробничих витрат.

 При написанні дипломної роботи використані Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність", Податковий Кодекс України, П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати". П(С)БО 16 "Витрати". 11(01,0 7 "Основні засоби". П(С)БО 8 Нематеріальні активи", П(С)БО 9 "Запаси", Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт і послуг) у промисловості, і інші нормативні документи монографічна і періодична література по обліку витрат підприємства.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Облік, аналіз та аудит основних засобів на підприємстві ТОВ “КАЛИНА-СХІД” в умовах діючого законодавства

ВСТУП

Формування економічних відносин у напрямі ринкових перетворень в Україні відбувається в різних сферах діяльності. І цей же час правильно І визначитись не тільки стосовно організаційних і практичних заходів, але і в методологічних питаннях формування обліку.

Актуальність теми у тому, що документація, яка є основою організації обліку основних засобів на підприємстві складається не належним чином та дає загальну уяву про ведення обліку, яку можна отримати при розгляді П(С)БО 7 «Основні засоби», але не розкриває специфіку ведення обліку на підприємстві. Це такий документ, як облікова політика.

Областю бухгалтерського обліку, що досліджується, є облік основних засобів на підприємстві ТОВ  “Калина-Схід”.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Практичні аспекти складання балансу, аналізу та аудиту фінансового стану підприємства ТОВ «Акадіс».

ВСТУП

Характерною рисою сучасного етапу розвитку економіки України є зростання значущості та цінності якісного економічного аналізу й оцінки стану господарюючих суб’єктів у процесі підготовки та обґрунтування різноманітних управлінських рішень. Функціонування сучасних українських підприємств відбувається в умовах невизначеності та обмеженості фінансових ресурсів, що підвищує відповідальність менеджерів за якість рішень, які ухвалюються. Тому актуальним стає завдання створення єдиної методологічної бази для обґрунтування управлінських рішень та оцінки стану підприємства як внутрішніми, так і зовнішніми учасниками економічного процесу.

Відомі економічні показники, що застосовуються для оцінки стану господарюючих суб’єктів, мають обмежену область застосування, тому що їх інформаційна база недоступна зовнішнім суб’єктам економічного процесу.   Фінансовий стан підприємства є найважливішою, узагальнюючою характеристикою ефективності функціонування підприємства. Використання інструментів фінансового аналізу та оцінки у цілях економічного управління підвищить обґрунтованість і надійність управлінських рішень, забезпечить методологічну єдність системи оцінки стану підприємства як внутрішніми, так і зовнішніми учасниками економічного процесу. Це актуалізує завдання інтеграції інструментів фінансового управління в систему економічного управління підприємством.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...