Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua

Готовые работы

Метка — Маркетинг.

Цена от:    до:    Товаров на странице:      
Сортировать по алфавиту
по возрастанию
по убыванию
, по цене
по возрастанию
по убыванию
Аналіз ринку та системи збуту продукції підприємства ПрАТ "Мега-Плюс"

ВСТУП

Черговий етап розвитку української економіки впритул підвів українські підприємства до усвідомлення проблеми необхідності практичного застосування маркетингових принципів у своїй повсякденній діяльності. Маркетинг є одним з найважливіших різновидів економічної і суспільної діяльності. Мета маркетингу – підвищення якості товарів і послуг, поліпшення умов їх придбання, що у свою чергу приведе до підвищення рівня життя в країні, підвищення якості життя. Маркетинг займає настільки важливе місце тому, що потреби людей, як відомо, безмежні, а ресурси підприємства обмежені. Кожен суб'єкт має свої потреби, задовольнити які не завжди якісно вдається. До кожного необхідний свій індивідуальний підхід. В теперішніх умовах виживає те підприємство, яке може найточніше виділяти і уловлювати різноманітність смаків. Цьому і сприяє  маркетинг. Для реалізації цих підхоів потрібні не тільки підготовлені фахівці, а певні зусилля по створенню управлінських структур, в завдання яких входить планування, організація і контроль маркетингової діяльності на підприємстві.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Аналіз фінансової стійкості підприємстві ПАТ «Антекс» та шляхи її покращення

ВСТУП

Актуальність теми. В ринкових умовах суб'єкти господарювання самостійно залучають фінансові ресурси, намагаються ефективно їх розміщувати з метою забезпечення безперебійної підприємницької діяльності, здійснюють самостійний пошук контрагентів.

Ринкова трансформація підприємств вимагає якісно нового підходу до оцінки фінансового стану підприємств, до його необхідності та значущості в системі фінансового управління. Виняткового значення набуває визначення кількісних і якісних величин, які б характеризували стабільність, надійність підприємства як партнера в ринкових відносинах, його здатність маневрувати фінансовими ресурсами для досягнення ефективної підприємницької діяльності. Тому важливим є обґрунтування методики визначення фінансової стійкості підприємств, основних критеріїв та показників її визначення, встановлення місця цієї оцінки в системі фінансового менеджменту. Особливої уваги потребує виявлення закономірностей дії внутрішніх та зовнішніх факторів зміцнення фінансової стійкості.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Моніторинг внутрішнього середовища підприємства ПАТ “КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД”

ВСТУП

 

Економічний потенціал України в значній мірі визначається машинобудівним комплексом, що являє собою складну систему, в складі якої 38 великих галузей і 58 підгалузей. Назвемо лише найбільш вагомі: авіаційна, електрона, радіотехнічна, атомно-енергетична, суднобудівна, електротехнічна, загальне, важке, сільськогосподарське машинобудування.

На сучасному етапі розвитку машинобудівельної промисловості в умовах оперативного реагування виробників на зміни  споживчого попиту, прискорення впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво, широкого використання колективних форм праці підвищується значення вживання і удосконалення знань в галузі менеджменту, маркетингу, стратегічного планування з метою розширення ринків збуту продукції шляхом виходу на зовнішні ринки.

Обґрунтування теми, її актуальність

З переходом України до ринкової економіки все більше значення починає набувати аналізу в внутрішнього середовища  підприємств. В умовах конкуренції і прагнення підприємств до максимізації прибутку Актуальність теми, вибраної автором цієї роботи для освітлення, для українських підприємств важко переоцінити. Можна скільки завгодно довго вивчати теоретичні джерела, що оповідають про маркетинг як інструменті підвищення прибутку, але знати не значить уміти, а уміти не значить робити.

Аналіз економічної ефективності є невід'ємною функцією управління. Цей аспект управління  стає найбільш значущим в даний час, оскільки практика функціонування ринку показує, що без аналізу економічної ефективності підприємства не може нормально функціонувати.

В даний час в Україні, схоже, усвідомлена ця необхідність, хоча в розвинених країнах аналіз є нормою підприємницької діяльності вже вельми тривалий час.

 

Огляд стану досліджень і розробок по темі

Ця проблема добре освітлює в економічній літературі, особливо останнім часом. Вельми позитивним є той факт, що саме українські економісти приділяють цьому велику увагу, що визначає облік у виданнях української специфіки. Проте, великий інтерес представляє і західна перекладна література.

Моніторинг внутрішнього середовища  є одним з найважливіших різновидів економічної і суспільної діяльності, проте, його дуже часто неправильно розуміють. Мета моніторингу внутрішнього середовища  – підвищення якості товарів і послуг, поліпшення умов їх придбання, що у свою чергу приведе до підвищення рівня життя в країні, підвищенню якості життя. Процес виробництва на будь-якому підприємстві здійснюється при певній взаємодії трьох визначальних його чинників: персоналу (робочої сили), засобів праці та предметів праці. Використовуючи наявні засоби виробництва, персонал виробляє суспільно корисну продукцію або – виробничі і побутові послуги. Це означає, що, з одного боку, мають місце витрати живої і уречевленої праці, а з другого, - результати виробництва. Останні залежать від масштабів застосовуваних засобів виробництва, кадрового потенціалу та рівня їх використання

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Прожвижение банковских услуг в ИНТЕРНЕТ на примере «ОАО «Сбербанк России»

ВВЕДЕНИЕ

 

Реализация товаров и услуг - важнейший этап деятельности любого предприятия, работающего в условиях рынка. Банковское дело как вид предпринимательской деятельности не составляет исключения. Целью политики руководства банка и работы всех его служб является привлечение клиентуры, расширение сферы сбыта своих услуг, завоевание рынка и, в конечном счете, - увеличение получаемой прибыли. Средствами достижения данной цели являются инструменты банковского маркетинга.

По началу банки рассматривали маркетинг лишь как средство изучения спроса, стимулирования и привлечения клиентов, и лишь в 80-е годы сформировалась концепция маркетинга, которая стала основой управления коммерческими банками. Банки обзавелись собственными маркетинговыми службами, системами сбора и обработки информации, разрабатывают и контролируют программы маркетинга.

Содержание и цели маркетинговой деятельности существенно изменились в последние годы под влиянием резко усиливающейся конкуренции на финансовых рынках и меняющихся отношений между банками и клиентурой.

Маркетинговая стратегия предполагает первоочередную ориентацию банка не на свой продукт как таковой, а на реальные потребности клиентуры. Поэтому маркетинг предполагает тщательное изучение рынка, анализ меняющихся склонностей, вкусов и предпочтений потребителей банковских услуг. Банковский служащий становится продавцом финансовых продуктов и в этом состоит наиболее существенный сдвиг по сравнению с ситуацией 20-30 лет назад.

В сфере услуг банки вторыми после авиакомпаний обратились к маркетингу и стали активно использовать вначале отдельные элементы маркетинга, а затем и концепцию маркетинга и стратегического планирования.

Это было вызвано следующими факторами: проникновение банков на зарубежные рынки и их конкуренция с местными банками; глобализация банковской конкуренции; появление и развитие практически во всех странах огромного числа небанковских учреждений, составивших конкуренцию банкам; расширение спектра услуг, оказываемых банками, и развитие небанковских методов заимствования денежных средств (например, выпуск облигаций); развитие информационных технологий и средств коммуникации на базе современной техники и как следствие - расширение региональной и национальной сферы деятельности финансово-кредитных институтов; развитие конкуренции внутри банковской системы, а также между банками и небанковскими институтами как в области привлечения средств, так и в области предоставления кредитных услуг; ограничения ценовой конкуренции на рынке банковских услуг, связанные с государственным регулированием, а также с тем, что существует предельный размер процента, ниже которого банк уже не получает прибыль, выдвигают на первый план проблемы управления качеством банковского продукта и продвижением продукта на рынок.

В Российской Федерации развитие маркетинга в сфере банковских услуг происходит в очень сложных условиях. В сложившейся политической и экономической ситуации государственное финансирование заметно сокращается и всё более осуществляется через коммерческие структуры. Это в свою очередь приводит к широкому охвату коммерческими банками значительного числа предприятий, располагающими мощными финансовыми ресурсами. Поскольку создание новых банков становится всё более затруднительным, расширяется обращение к услугам функционирующих банков. В этой обстановке усиливается внимание банков к проблемам маркетинга. При отсутствии опыта, методических разработок, квалифицированных специалистов, информационной среды каждый банк самостоятельно методом проб и ошибок осваивает такую непростую область деятельности, как маркетинг.

Актуальность темы - исследование роли  интернета в продвижении банковских услуг и технологий в повышении эффективности функционирования банковской системы, которая обусловлена необходимостью активизации инновационных процессов в банковском секторе в целом и в ОАО "Сбербанк России"  в частности, высокой степенью взаимообусловленности состояния инновационной сферы и темпов развития российской банковской системы.

Целью данного проекта является исследование особенностей продвижения банковских услуг в Российской Федерации, что позволит проанализировать банковский маркетинг, разработать и внедрить маркетинговую стратегию на примере ОАО "Сбербанк России", определить пути повышения деловой активности банка и эффективности ее деятельности на рынке банковских услуг Российской Федерации.

В соответствии с этим были поставлены следующие задачи:

- определить сущность продвижения на рынок банковских услуг;

- проведение расчетных показателей оценки эффективности рекламы;

- выделение основных проблем на банковском рынке в целом;

- разработка основных мероприятий по развитию банковского рынка;

- анализ новых тенденций в банковском маркетинге.

Объектом являются банковские услуги ОАО "Сбербанк России".

Предмет исследования: продвижение банковских услуг посредством интернета на примере ОАО "Сбербанк России".

При написании дипломного проекта были использованы различные научные и учебные издания, касающиеся страхования, аналитическая информация, материалы периодических изданий, различные методические источники, посвященные вопросам банковского маркетинга, а так же журналы и газетные статьи.

Теоретическая и методологическая основа исследования: исследования проводились на основе отечественного и зарубежного опыта, по материалам периодических изданий, научных монографий, материалов глобальной сети Internet.

В основу проведения исследования положен системный и ситуационный подход. Для решения поставленных задач использовался научный инструментарий, включающий методы статистического, экономического, эмпирического и логического анализа.

Информационную базу дипломного проекта составляют фактические материалы о деятельности и развитии ОАО "Сбербанк России".

В отечественной экономической литературе данными вопросами занимались Э.Э. Линчевский, А. И. Шипилов, А. И. Кочеткова, В. П. Шейнов и др., в зарубежной экономической литературе – К. Томас, Э. Берн, Якокка Ли и др.

Структура дипломного проекта состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и приложений.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Розвиток франчайзингу на підприємстві «Дім Кави» у м. Комсомольськ

ВСТУП

Ефективне функціонування ринкової економічної системи неможливе без наявності та оптимального поєднання в ній суб'єктів малого, середнього та великого підприємництва, що успішно здійснюють свою діяльність. Місце малого та середнього підприємництва в економіці країни визначається його здатністю формувати конкурентне середовище, сприяти подоланню структурних диспропорцій в економіці, активізувати інноваційні процеси, швидко реагувати на зміни кон'юнктури ринку, розв'язувати проблеми зайнятості населення, забезпечувати швидку окупність витрат, сприяти формуванню та поповненню "середнього класу" як основи демократичного суспільства. Великі господарські структури, своєю чергою, надають стабільності та керованості економіці країни і є базою для проведення широкомасштабних науково-технічних досліджень та реалізації великих інноваційних проектів, здійснюють масштабні інвестиційні програми; їх ефективне функціонування підвищує конкурентоспроможність національної економіки загалом.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
Удосконалення виробництва управління та організація збуту у ПАТ ”Кременчуцький колісний завод”

ВСТУП

 

Економічний потенціал України в значній мірі визначається машинобудівним комплексом, що являє собою складну систему, в складі якої 38 великих галузей і 58 підгалузей. Назвемо лише найбільш вагомі: авіаційна, електрона, радіотехнічна, атомно-енергетична, суднобудівна, електротехнічна, загальне, важке, сільськогосподарське машинобудування.

На сучасному етапі розвитку машинобудівельної промисловості в умовах оперативного реагування виробників на зміни  споживчого попиту, прискорення впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво, широкого використання колективних форм праці підвищується значення вживання і удосконалення знань в галузі менеджменту, маркетингу, стратегічного планування з метою розширення ринків збуту продукції шляхом виходу на зовнішні ринки.

Обґрунтування теми, її актуальність

З переходом України до ринкової економіки все більше значення починає набувати аналізу  виробництва, управління та  організації збуту  підприємств. В умовах конкуренції і прагнення підприємств до максимізації прибутку Актуальність теми, вибраної автором цієї роботи для освітлення, для українських підприємств важко переоцінити. Можна скільки завгодно довго вивчати теоретичні джерела, що оповідають про маркетинг як інструменті підвищення прибутку, але знати не значить уміти, а уміти не значить робити.

300,00  грн.            Цена в других валютах:     1 251,04 руб.   29,98 €   37,18 $
 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...