Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua

Бухгалтерский учет и аудит

Цена от:    до:    Товаров на странице:      
Сортировать по алфавиту
по возрастанию
по убыванию
, по цене
по возрастанию
по убыванию
Методика  складання  фінансової звітності

ВСТУП

 

Бухгалтерська фінансова звітність підприємств являє собою систему узагальнених показників, які характеризують підсумки господарсько-фінансової діяльності підприємства за минулий період (місяць, квартал, рік). Вона складається підрахунком, групуванням і спеціальною обробкою даних поточного бухгалтерського обліку і є завершальною його стадією.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством.

50,00  грн.            Цена в других валютах:     208,51 руб.   5,00 €   6,20 $
Облік  нематеріальних активів

ВСТУП

 

Актуальність теми. Зростання конкурентоспроможності підприємств передбачає ефективне використання природних, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Водночас дедалі більшу роль відіграють нематеріальні активи, частка яких у структурі активів суб’єктів підприємницької діяльності постійно зростає. Наявність нематеріальних активів у складі ресурсів підприємства збільшує ринкову вартість підприємств, підвищує інвестиційну привабливість та забезпечує захист їх прав. За даними Державного департаменту інтелектуальної власності, станом з 1992 по 2011 рік лише на об’єкти промислової власності зареєстровано 315 804 охоронних документів. Трансформація постіндустріального суспільства в суспільство знань передбачає створення інноваційної моделі, основною складовою якої є інтелектуальний капітал як сукупність нематеріальних ресурсів.

Розширення сфери використання нематеріальних активів, недосконалість законодавчої бази та класифікації об’єктів, недостатня розробка методики оцінки, зумовлює потребу в удосконаленні їх обліку та аудиту.

80,00  грн.            Цена в других валютах:     333,61 руб.   8,00 €   9,91 $
Облік виробничих запасів на підприємстві  ВАТ «Криворіжхліб» та ефективність їх використання

ВСТУП

Однією із складових стабільної та рентабельної роботи підприємства є оптимальна наявність і обіг виробничих запасів. Запаси – це такий вид оборотних засобів, який практично завжди є в тому чи іншому вигляді на будь-якому підприємстві.

Для одного підприємства виробничі запаси є основою стабільної та рентабельної роботи, для іншого   лише невеликою частиною всіх активів. Але в будь-якому разі правильне документальне оформлення і відображення операцій із запасами у бухгалтерському обліку – запорука успішної роботи підприємства в цілому.

Облік виробничих запасів становить дуже трудомісткий процес. І це пов`язано не лише з різноманітністю самих запасів (від матеріалів і тари до палива і запасних частин), а й з оформленням великої кількості первинних документів на різних стадіях руху виробничих запасів.

Для підприємств виробничі запаси є одним із найважливіших активів, які з-поміж іншого перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг.

Необхідною умовою виробництва продукції є забезпечення його матеріальними ресурсами, в тому числі і паливно-мастильні матеріали. Виробнича діяльність підприємства та її результати залежать від ефективної організації постачання і раціонального, економічного використання запасів.

Актуальність даної теми полягає в тому, що паливно-мастильні матеріали – це виробничі запаси, які є складовою частиною оборотних засобів, оборотними їх називають тому, що вони одночасно перебувають на різних стадіях процесу та реалізації, протягом якого повністю переносять свою вартість на вартість виробленої продукції. Тому підприємство для своєї діяльності вирішує питання раціонального використання запасів, в т.ч. паливно-мастильних матеріалів.

Метою даної роботи є дослідження методології обліку виробничих запасів на підприємстві та ефективність їх використання.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання:

- розкрити нормативно-правову базу обліку в Україні;

- розглянути класифікацію запасів, порядок формування вартості запасів, методи оцінки запасів при вибутті,

- розглянути відображення балансова вартість запасів у податковому обліку,

- представити характеристику діяльності підприємства;

- представити документальне оформлення руху запасів;

- розкрити облік запасів підприємства.

Базою дослідження є діяльність ВАТ «Криворіжхліб»

Об’єктом дослідження виступають паливно-мастильні матеріали, які підприємство використовує для здійснення господарської діяльності.

Предметом дослідження в даній роботі виступає первинний, аналітичний та синтетичний облік паливно-мастильних матеріалів, шляхи і пропозиції щодо вдосконалення обліку паливно-мастильних матеріалів на даному підприємстві.

50,00  грн.            Цена в других валютах:     208,51 руб.   5,00 €   6,20 $
Організація і  методика  аудиту з  виробничими запасами на  підприємстві

ВСТУП

На мою думку, суб’єкти господарювання з появою аудиторів, аудиторських фірм, мають можливість: економити свій час, одержувати важливу для них інформацію, контролювати всі процеси діяльності і тим самим підвищувати рентабельність підприємства.

Я вважаю, що розвиток України повинен супроводжуватись розвитком виробництва, щоб вітчизняна товарна продукція могла конкурувати з продукцією розвинутих країн. Таким чином країна зробить перший крок до входу в Європейський Союз та інші світові організації.

Мною обрана тема курсової роботи «Організація і  методика  аудиту з  виробничими запасами на  підприємстві», оскільки контроль за поставкою, використанням, правильним оформленням у БО і списанням виробничих запасів є основою злагодженого, безперебійного процесу виробництва.

80,00  грн.            Цена в других валютах:     333,61 руб.   8,00 €   9,91 $
 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...