Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua

Непрямі податки на ВАТ ФІРМА "ОВІСО"

Готовые работыДипломыФинансыНепрямі податки на ВАТ ФІРМА "ОВІСО"

Непрямі податки на ВАТ ФІРМА "ОВІСО"

Звоните! Всегда будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.

+38-067-540-71-70

+38-0536-78-29-65

Цена:   300,00 грн.           

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ У ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ……….…10

1.1. Сутність та особливості формування непрямих податків…………..…10

1.2. Нормативно-правове забезпечення функціонування справляння непрямих податків………………………………………………………………….34

1.3. Вплив непрямих податків на формування Державного Бюджету України та світовий досвід справляння непрямих податків…………………….44

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ВАТ ФІРМА "ОВІСО"……………………………………………………………..55

2.1. Загальна характеристика ВАТ фірми «ОВІСО» та вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємства………………….55

2.2. Аналіз впливу непрямих податків на формування ціни товару….……65

2.3. Аналіз впливу непрямих податків на формування прибутку підприємства……………………………………………………………….……….79

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ ШДПРИЄМСТВ, ВВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ……………………………………………………….……..84

3.1. Необхідність та шляхи удосконалення непрямого оподаткування…...84

3.2 Податковий контроль, як один із методів податкової дисципліни..….105

3.3 Проблеми та шляхи удосконалення податкової системи……………..114

ВИСНОВКИ………………………………………………………………….122

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ……………………………...128

ДОДАТКИ……………………………………………………………………133

ВСТУП

 

Подальшу розбудову Української економіки на шляху до ринкових методів господарювання неможливо уявити без широкого та глибокого дослідження податкової діяльності держави. Здобуття Україною незалежності та повернення країни в русло загальноприйнятих процесів світового розвитку змушує нас по новому дивитися на теорію та практику оподаткування. Податки мають досить вагоме бюджетне значення, виступають ефективним інструментом державного впливу на ринок і напрямки його розвитку, обсяги структури попиту на пропозиції, на доходи населення і юридичних осіб. В цих умовах особливої актуальності набувають дослідження теоретичних і прагматичних аспектів функціонування оподаткування юридичних осіб. Все це, з одного боку різко підвищує роль та значення податків з юридичних осіб за допомогою яких забезпечується значна частина податкових надходжень до бюджету держави. З другого, робить необхідним дослідження теорії та практики оподаткування юридичних осіб в Україні.

Виникнення багатьох теоретико-методологічних проблем та практичних протиріч з приводу оподаткування, що загострилися у зв'язку з розробкою Податкового кодексу вимагає поглиблення дослідження економічної суті податків, їх еволюції розвитку і ролі в ринковій економіці, функцій податків і принципів формування податкової політики, методів оцінки податкового навантаження та його перерозподілу, взаємодії податків з іншими елементами економічної системи, тощо.

Податкова система стає все більш гнучкою. При збереженні основ і структури податкового законодавства державні регулюючі органи вибірково і тимчасово знижують податкові ставки і навіть відміняють податки для підприємств, виконуючи цілі державного регулювання економіки. Все ширше використовуються знижки з податку на прибуток, направленого на капіталовкладення, на наукові дослідження і впровадження їх досягнень, на створення нових робочих місць, охорону навколишнього середовища.

Важливу регулюючу роль відіграє система оподаткування вибрана урядом. Зниження  податкового   навантаження  веде  до  збільшення  чистого   прибутку,

посилення стимулюючої господарської діяльності, росту капітальних вкладень, зайнятості і пожвавлення господарської кон'юнктури. Змінюючи податкові ставки на прибуток держава може створити стимули капітальних вкладень, а маневруючи рівень податків - впливати на фонд споживання в цілому на рівень цін. Таким чином, по мірі ускладнення і вдосконалення державного регулювання економіки податки все ширше використовуються для регулювання структури народного господарства.

Система оподаткування - це продукт діяльності держави, її важливий атрибут. Кожна держава формує свою систему оподаткування з урахуванням досвіду інших країн, стану економіки, розвитку ринкових відносин, необхідності вирішення конкретних економічних і соціальних завдань, власних національних особливостей.

Прямі податки вилучаються безпосередньо з власників майна, одержувачів доходів.

Непрямі податки вилучаються у сфері реалізації або споживання товарів та послуг, тобто перекладаються на споживача, тобто входять до складу ціни продажу. Прямі податки через зростання цін можуть перекладатися на споживача. Чим розвиненіша країна, тим більша частка надходжень припадає на прямі податки. Найбільшого значення набула класифікація податків на прямі та непрямі. Прямі податки встановлюються безпосередньо щодо платників. Це податки на їхні доходи та майно. Непрямі податки - це податки на споживання, тобто на товари та послуги.

Непрямі  податки  є частиною  ціни  реалізованих товарів.  З  підвищенням їх зростають ціни. Прямі податки містять: особистий прибутковий податок, податок на прибуток корпорацій, на соціальне страхування і на фонд заробітної плати(соціальні податки), майнові податки, в тому числі податки на власність, тощо.

Основними видами непрямих податків є; акцизи (специфічні та універсальні), фіскальні монополії, мита.

Податкова політика як засіб макроекономічного регулювання, властивий економіці ринкового типу, в Україні лише починає формуватися. Цей процес ускладнюється насамперед відсутністю виваженої, реалістичної концепції виходу України з економічної кризи, розробленої на основі певної економічної теорії. Справа в тому, що якщо основним шляхом виходу економіки з кризового стану вважати стимулювання пропозиції, слід застосовувати одну податкову політику, якщо ж орієнтуватись на досягнення фінансової стабілізації, передусім низького рівня дефіциту державного бюджету, іншу.

Податки можна класифікувати так:

  • За формою оподаткування прямі та непрямі
  • За об'єктом оподаткування на доходи на споживання (сплачуються не при отриманні, а при використанні) і на майно.
  • Залежно від рівня державних структур, які встановлюють податки загальнодержавні та місцеві.
  • За способом стягнення - розкладні (вони встановлюються спочатку в загальній сумі відповідно до потреб держави в доходах, потім цю суму розкладають на окремі частини за територіальними одиницями, а на низовому рівні-між платниками) та окладні (передбачають встановлення спочатку ставок, а потім розміру податку для кожного платника; загальна величина податку формується як сума платежів окремих платників).

Чим більша країна, тим більше вона покладається на непрямі податки, особливо на податки від зовнішньої торгівлі.

Поряд з об'єктами в системі оподаткування не меншу роль відіграють податкові ставки і податкові пільги.

Актуальність та практична значимість даної проблеми, її недостатнє вивчення та обґрунтування обумовили вибір теми дипломного дослідження.

Предмет   дослідження   —   специфічна   сфера   фінансових   відносин,   які виникають між державою, з одного боку та юридичними особами з другого в процесі перерозподілу частини вартості національного продукту з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових ресурсів.

Об'єкт дослідження - податки, які справляються з юридичних осіб, їх правове регулювання, функціонування та розвиток оподаткування юридичних осіб в Україні. Дипломний аналіз охоплює характеристику основних прямих та непрямих податків з юридичних осіб, як загальнодержавних, так і місцевих: податку на прибуток, податку на додану вартість, акцизного збору, податку з продажу імпортних товарів, мита.

Мета і завдання дослідження полягають в аналізі тенденцій функціонування та розвитку теорії та практики оподаткування юридичних осіб вищевказаними податками.

Практичне значення дослідження системи оподаткування полягає в подальшому застосуванні вивченого питання теми дипломної роботи на практиці.

Досягнення поставленої мети зумовлено вирішенням таких питань:

  • з'ясування суті, юридичних ознак, функцій і принципів податку;
  • визначення аналізу історичного розвитку податків;
  • характеристики основних податків, що справляються з юридичних осіб в Україні;
  • аналіз організації податків з юридичних осіб та проблеми їх функціонування в Україні;
  • шляхи вдосконалення механізму справлення прямих і непрямих податків з юридичних осіб.

Структура диплому: диплом складається з вступу, трьох розділів, висновку, додатку та списку використаної літератури.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дипломної роботи, сформульовано мету, визначені завдання, предмет та об'єкт дослідження, відображено практичне значення роботи.

У першому розділі розкривається суть податків, їх функції, юридичні ознаки, елементи, класифікація,  принципи формування податкової системи в Україні, тенденції розвитку податків.  В другому і третьому розділі представлений аналіз чинного механізму справляння податків з юридичних підприємстві

Проблемам оподаткування присвячені праці таких відомих вчених в Україні як Федосов В.М., Василик О.Д., Кучерявенко М.П. та інші. За кордоном аналіз таких питань проводився Д. Черніком, В. Радіоновою, А. Бризгаліним, П. Мостовим.

Інформаційну базу дослідження склали законодавчі акти України, монографічна література українських і зарубіжних авторів, статті періодичних видань, статистичні збірники та доповіді науково практичних конференцій.

Здійснюючи регулювання економіки через податки, держава шляхом зменшення (збільшення) маси податкових надходжень, зміни ставок податків і форм оподаткування, надання податкових пільг може сприяти створенню умов для розвитку пріоритетних галузей економіки, стимулювати інвестиційну, інноваційну й підприємницьку активність.

Становлення податкової системи в Україні розпочалося без належного теоретичного обґрунтування. Як приклад використовувалися західні моделі оподаткування, але при цьому не враховувалися специфічні особливості соціально-економічного розвитку країни, пов'язані з глибокою деформованістю інфраструктури економіки України, рівнем розвитку сучасних форм грошового обігу тощо в Україні і в західних країнах. Всі ці фактори визначають нестабільний характер податкової політики і справляє негативний вплив на розвиток макро - і мікроекономічних процесів у державі.

Отзывы о товаре

How When one pleases ObamaCare Use Me?
hair growth solution gastrointestinal tumour https://cialiswiz.com cialis
ecieij · 11.07.2020 05:50:03 · #
How See resolution ObamaCare Perturb Me?
allergy medicine tree pollen allergy https://cialisday.com cialis generic
uhm30b · 19.06.2020 09:40:14 · #
How Wish ObamaCare Take over Me?
bowel intestine problems asthma attack symptoms adults https://cialisday.com cialis
ibyq09 · 17.06.2020 22:31:34 · #
How When one pleases ObamaCare Touch Me?
pain relief arthritis doctor for intestinal issues https://cialis-generic.us.org generic cialis
jwpd81 · 14.06.2020 15:49:15 · #
How Selection ObamaCare Take over Me?
exercise induced asthma symptoms for hair loss https://cialisday.com cialis pills
myj73i · 14.06.2020 15:47:39 · #
How Inclination ObamaCare Assume Me?
asthma allergy aspirin allergy https://ventolinday.com albuterol
pvrtjk · 11.06.2020 23:51:19 · #
How When one pleases ObamaCare Transform Me?
what is gastric disease ragweed allergy https://cialisday.com buy cialis online
wcwrav · 10.06.2020 10:59:27 · #
How When one pleases ObamaCare Perturb Me?
anti allergy treatment do i have arthritis http://canadinpharmacy.us.com online pharmacies
aij37h · 16.03.2019 08:48:30 · #
How Agree ObamaCare Affect Me?
hair regeneration treatment for arthritis pain http://canadinpharmacy.us.com/# canadian pharmacies
mfpb82 · 27.12.2018 06:06:02 · #
How Inclination ObamaCare Transfigure Me?
allergy dogs thinning hair women http://www.cialiswithoutadoctors.org/# cialis without a doctor's prescription
kttpvy · 23.11.2018 06:59:59 · #
sweelluttdw
[url=http://viagrasamplescheapgenericviagraerh.com/#oxuq]generic viagra 100mg[/url] ,[url=http://onlineviagraviagragenericenb.com/#xaao]generic viagra online pharmacy[/url] ,[url=http://viagrapricebuycheapviagraer.com/#hnes]buy cheap viagra[/url] ,[url=http://genericviagraonlinenaturalviagrajae.com/#jryl]does generic viagra work[/url] ,[url=http://discountviagrapurchaseviagraren.com/#bcts]viagra buy[/url] ,[url=http://buygenericcialiscialisprofessionaleafb.com/#sebt]generic cialis next day delivery[/url] ,[url=http://cheapgenericcialiscialis20mgeaj.com/#uigx]cialis generic[/url] ,[url=http://cialisdailybuycheapcialisaatn.com/#ywmk]buy tadalafil cialis[/url]
Boopcuplichkm · 26.09.2013 17:10:38 · #
hoasespestemoxg
[url=http://buyviagragenericviagranrf.com/#phsl]viagra[/url] ,[url=http://viagraonlinecheapviagradny.com/#judc]buy cheap purchase uk viagra[/url] ,[url=http://buyviagraonlineorderviagrandv.com/#mwwn]where to buy viagra[/url] ,[url=http://viagraforwomenfemaleviagrantc.com/#knwc]viagra effects on women[/url] ,[url=http://orderviagraonlinebuygenericviagrazyj.com/#adys]cheap viagra online[/url] ,[url=http://cialisonlinegenericcialiszbh.com/#zlmv]cialis[/url] ,[url=http://cialispricebuycialisonlinezhj.com/#powk]cialis 5mg price[/url] ,[url=http://cheapcialiscialisgenericzvb.com/#tzod]generic cialis next day delivery[/url],[url=http://ordercialisonlinecialisnjzs.com/#mugf]buy generic cialis online[/url] ,[url=http://cialistadalafilcialisreviewszbh.com/#jzrw]cialis tadalafil side effects[/url]
Suidgeddycg · 26.09.2013 15:23:29 · #
dunteeVermd
[url=http://genericcialispricekli.com/]cialis price[/url] [url=http://cialis20mgdailysry.com/]cialis daily[/url] [url=http://cialisgenericpricestb.com/]cialis price[/url] [url=http://genericcialispricegni.com/]cialis[/url] [url=http://cialisonlinepillsgks.com/]cialis online[/url] [url=http://cheapcialisgenericsyb.com/]cheap cialis[/url] [url=http://cheapviagrapriceldy.com/]viagra price[/url] [url=http://viagraonlinewithoutprescriptionuvj.com/]viagra without prescription[/url] [url=http://genericviagraonlinejvr.com/]generic viagra[/url] [url=http://cheapviagrapillsviv.com/]cheap viagra[/url] [url=http://buyviagraonlinertv.com/]buy viagra[/url]
Dorydralojl · 11.09.2013 19:39:42 · #
UserlyUnlitteni
[url=http://cialisonlinegenericcialiseth.com/]cialis[/url] [url=http://cialisgenericpricekty.com/]cialis[/url] [url=http://ordercialisonlinecialishkh.com/]buy cialis[/url] [url=http://buygenericcialistkg.com/]buy cialis[/url] [url=http://cheapgenericcialisdhk.com/]cheap cialis[/url] [url=http://buycialisonlinecheapdhk.com/]buy cialis[/url] [url=http://cialis20mgcialisdailydfh.com/]cialis[/url] [url=http://buycialisonlinegenericdfh.com/]buy cialis[/url] [url=http://cialispricecheapcialisefh.com/]cheap cialis[/url] [url=http://cialisreviewscialisprofessionalghk.com/]cialis professional[/url]
LendDeectnt · 06.09.2013 12:02:33 · #
Ecohocrispurica
[url=http://buyviagragenericviagrarth.com/]buy generic viagra[/url] [url=http://viagraonlinewithoutprescriptionbyy.com/]viagra online without prescription[/url] [url=http://cialisonlinegenericcialisisj.com/]generic cialis[/url] [url=http://ordercialisonlinecialisybi.com/]cialis[/url] [url=http://viagraonlinewithoutprescriptioneu.com/]viagra online a prescription[/url] [url=http://orderviagraaoviagrasamples.com/]order viagra[/url] [url=http://genericcialispricevsfl.com/]cialis prices[/url] [url=http://viagraonlinewithoutprescriptionfu.com/]viagra[/url] [url=http://www.genericviagrajbviagraonline.com/]viagra[/url] [url=http://www.viagraonlinefbwithoutprescription.com/]viagra online[/url] [url=http://www.viagragenericalviagraprice.com/]generic viagra[/url]
Cemaseaftnt · 04.09.2013 10:17:20 · #
Lissa · 14.08.2013 07:25:18 · #
Lisa · 13.08.2013 09:16:14 · #
Ricky · 05.08.2013 18:55:55 · #
Earthwind · 02.08.2013 23:37:57 · #
Vofeagobbefaf
[url=http://buycialisonlinecheapdhk.com/#1]cialis online[/url] - discount cialis - http://buycialisonlinecheapdhk.com/ [url=http://cialis20mgcialisdailydfh.com/#1]cialis 20mg[/url] - cialis without prescription - http://cialis20mgcialisdailydfh.com/ [url=http://buycialisonlinegenericdfh.com/#1]cialis[/url] - cialis - http://buycialisonlinegenericdfh.com/ [url=http://cialispricecheapcialisefh.com/#1]cialis price[/url] - cialis reviews - http://cialispricecheapcialisefh.com/ [url=http://cialisreviewscialisprofessionalghk.com/#1]cialis reviews[/url] - cialis generic - http://cialisreviewscialisprofessionalghk.com/
Syncaccosseuv · 30.07.2013 19:14:31 · #
Willie · 20.07.2013 17:07:38 · #
Kris · 18.07.2013 18:08:29 · #
Chuckles · 18.07.2013 18:07:40 · #
Kalin · 15.07.2013 15:02:11 · #
Brandie · 11.07.2013 21:25:43 · #
Dany · 09.07.2013 16:38:07 · #
Rileigh · 03.07.2013 10:33:49 · #
Keyon · 22.06.2013 08:39:04 · #
Aira · 17.06.2013 21:17:22 · #
Mahalia · 12.06.2013 06:28:38 · #
Alexavier · 08.06.2013 02:58:49 · #
Rileigh · 30.05.2013 21:42:00 · #
Philly · 30.05.2013 21:41:49 · #
Eloise · 27.05.2013 15:46:56 · #
Clara · 27.05.2013 15:46:54 · #
Josie · 23.05.2013 01:59:38 · #
Essence · 17.05.2013 14:04:33 · #
Cordelia · 17.05.2013 14:04:30 · #
Doc · 17.05.2013 14:04:29 · #
Shirley · 15.05.2013 04:01:11 · #
Trevon · 11.05.2013 22:23:01 · #
Beatrice · 30.04.2013 12:57:34 · #
Kapri · 21.04.2013 04:24:04 · #
Egypt · 16.04.2013 22:22:48 · #
Nelia · 16.04.2013 02:05:09 · #
Trixie · 08.04.2013 12:22:26 · #
Jera · 08.04.2013 12:22:25 · #
 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...