Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua

Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості на ПАТ ВАТ «Кременчуцький колісний завод» та шляхи оптимізації управління

Готовые работыДипломыФинансыАналіз дебіторської та кредиторської заборгованості на ПАТ ВАТ «Кременчуцький колісний завод» та шляхи оптимізації управління

Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості на ПАТ ВАТ «Кременчуцький колісний завод» та  шляхи  оптимізації управління

Звоните! Всегда будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.

+38-067-540-71-70

+38-0536-78-29-65

Цена:   300,00 грн.           

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………..4

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ………………………………………..8

1.1. Економічна сутність, значення і класифікація дебіторської та кредиторської заборгованості………………………………………………..…..8

1.2. Управління дебіторською заборгованістю та планування кредиторської заборгованості…………………………………………………..22

1.3. Джерела інформації, що використовуються для аналізу дебіторської і кредиторської заборгованостей та їх характеристика………………………...33

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ  КОЛІСНИЙ ЗАВОД»………………………………………………………...….39

2.1. Загальна  характеристика підприємства ВАТ «Кременчуцький колісний завод» та  аналіз його фінансового стану……………………...……39

2.2 Аналіз динаміки,  якості та оборотності дебіторської                заборгованості……………………………………………………………………46

2.3 Аналіз кредиторської заборгованості………………............................55

2.4 Аналіз співвідношення дебіторської та кредиторської   заборгованості……………………………………………………………………58

РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ  УПРАВЛІННЯ  ДЕБІТОРСЬКОЮ ТА КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ  НА ПАТ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ  ЗАВОД»………………………….………64

3.1. Пропозиції щодо підвищення ефективності використання активів підприємства……………………………………………………………………..64

3.2. Шляхи поліпшення фінансової політики підприємства у сфері управління дебіторською заборгованістю……………………………………..78

3.3. Економічний ефект від запропонованих стратегічних заходів і його вплив на показники ризикованості діяльності….…………….……………..…89

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………92

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ …………………………………96

ДОДАТКИ……………………………………………………………...….115

ВСТУП

 

Актуальність теми дипломної роботи. У процесі діяльності підприємства повинні купувати матеріальні цінності: сировину, пальне, запасні частини, різні товари тощо, оплачувати за виконані роботи і послуги. На цій стадії виникають широкі розрахункові відносини з постачальниками і підрядниками з виробництва продукції. Разом з тим підприємства здійснюють платежі в бюджет по податках, відрахування на соціальні заходи та в різні фонди. Водночас мають місце розрахунки з фізичними особами при видачі грошей під звіт, утриманні і виплаті аліментів, по нестачах цінностей та інші. Отже, підприємство постійно має розрахунки. Правильна організація їх обліку має важливе значення для ефективного використання засобів.

Величина прибутку залежить від швидкості обороту капіталу, що визначається цілим комплексом економіко-організаційних заходів. Його частиною є розрахунки між суб'єктами господарської діяльності. Швидкість розрахунків, як показує практика, може змінюватися від кількох місяців, як це було раніше по рахунках в промисловості і сільському господарстві, до декількох годин, що стало можливим завдяки введенню системи електронних платежів. Чим швидше здійснюється процес розрахунків, тим ефективніше працює економіка.

При вивченні системи розрахунків керівника  цікавить перш за все економічна сторона цієї справи, а потім технічна. Тому облік розрахунків потрібно розглядати в тісному взаємозв'язку з діючими офіційними матеріалами і практикою роботи підприємств, що дозволяє уникати зайвих податкових платежів, штрафних санкцій та інших неефективних витрат.

Потрібно  дотримуватись  діючих  правил  розрахунків,  не  допускати  їх прострочення, сприяти зменшенню дебіторської і кредиторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість завдає підприємству прямих збитків. Особливо це відчутно в умовах інфляції. Адже кошти, які тимчасово знаходяться за межами підприємства, працюють на стороні і одночасно знецінюються, тим більше при простроченні вони можуть не повернутися назад зовсім.

Значну питому вагу в складі джерел коштів підприємства мають позикові кошти – зобов’язання підприємства, його кредиторська заборгованість.

Кредиторська заборгованість – це найвагоміша частина  зобов’язань підприємства, яка включає як поточні так і довгострокові зобов’язання. Це розрахунки підприємства з постачальниками, підрядниками, працівниками, банком, страховими компаніями.

 Тому  лише  досконала, гнучка  організація  грошових  розрахунків  може забезпечити  таку  діяльність  підприємства, яка  б відповідала  поставленій меті. Звісно, це  не  єдина  умова успішного  існування підприємства. Серед інших  можна  виділити  такі, більш  глобальні  чинники: грошово-кредитна  політика держави, фіскальна, бюджетна політики і взагалі  фінансове становище  держави.

Кредиторська заборгованість призводить до сплати різних штрафних санкцій і може бути підставою для об'явлення підприємства банкрутом.

Аналіз є найважливішою функцією управління. Відображаючи реальні процеси виробництва, обігу, розподілу та споживання, аналіз характеризує фінансово-економічний стан господарювання і є основою для планування його майбутньої діяльності. Аналіз дебіторської та  кредиторської заборгованості є однією з складових частин для аналізу ділової активності підприємства.

Багатоманітність суб'єктів взаємовідносин підприємства по розрахунках з кредиторської заборгованості, з врахуванням різного механізму правового регулювання і організаційних схем здійснення, свідчить про складність проблеми ефективного управління нею. Дійсно, поточний фінансовий добробут підприємства в значній мірі залежить від того, наскільки своєчасно воно відповідає за своїми фінансовими зобов'язаннями.

В умовах ринкової економіки суб'єкти господарювання в межах чинного законодавства вільні у виборі покупців, обсягів реалізації продукції, формуванні кредитної та інкасаційної політики. Це потребує свідомого оперативного впливу з метою надання процесам утворення дебіторської заборгованості визначеної спрямованості й одержання бажаних результатів. Мета регулювання дебіторською та  кредиторською заборгованістю полягає у своєчасному реагуванню на ситуації, що складаються, прийнятті рішень, посиленні контролю за виконанням рішень.

Метою дипломної роботи є узагальнення теоретичних і практичних аспектів аналізу дебіторської  та  кредиторської  заборгованості і пошук шляхів вдосконалення розрахунків з постачальниками, покупцями, різними дебіторами та кредиторами.

Завдання дипломної роботи :

-   розглянути поняття та види дебіторської та кредиторської заборгованості;

-   вивчити та систематизувати законодавчо-нормативну базу з питань організації аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості;

- зробити техніко-економічну характеристику досліджуваного підприємства;

-  розглянути методики аналізу розрахунків з покупцями, постачальниками, різними дебіторами та кредиторами і провести аналіз за даними підприємства;

-   розробити пропозиції щодо поліпшення системи розрахунків з дебіторами та кредиторами.

Об'єктом дослідження є господарська діяльність ПАТ ”Кременчуцький колісний завод”.

Предметом дослідження є аналіз кредиторської та  дебіторської  заборгованості ВАТ ”Кременчуцький колісний завод”.

Проблемам розвитку теорії і практики аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості присвячено ряд праць зарубіжних та вітчизняних учених - економістів: С. Д. Батехіна, І. А. Бланка, Ф. Ф. Бутинця, С. Ф. Голова, С. Грязнової, З. В. Гуцайлюка, Р. Дамарі, В. П. Завгороднього, О. Д. Заруби, В. В. Ковальова, В. Костюченко, С. І. Маслова, Є. Петрик, Г. В. Савицької, Я. В. Соколова, В. В. Сопка, С. Хенка, К. Хувера, М. Г. Чумаченка, А. Шаповалової, М. Швайки та ін.

Разом з цим, багатоаспектність дослідження зумовлена складністю і різноманітністю суб'єктів та об'єктів розрахунково-платіжних відносин, що вплинуло на суперечливий характер нормативних документів, а також на рівень розробок окремих теоретичних і практичних аспектів методології аналізу дебіторської та кредиторської.

Методи дослідження. Теоретичною основою проведених у дипломній роботі досліджень стали методологія і загальнонаукові принципи проведення комплексних досліджень. Нормативні і законодавчі документи, що стосуються економічної політики, вдосконалення господарського механізму та управління підприємством, забезпечили правове поле дисертаційного дослідження. При виконанні роботи використані матеріали, що містяться в працях вчених у галузі теорії і практики бухгалтерського обліку, контролю та аналізу, галузеві інструкції та нормативні документи, статистичні дані, інформація наукових та науково-практичних конференцій з проблем управління дебіторською та  кредиторською заборгованістю. У процесі дослідження використовувались методи наукової абстракції, індукції та дедукції, ретроспективного аналізу (при визначенні поняття і змісту дебіторської і кредиторської заборгованості), логічного моделювання, групування, порівняння, аналізу і синтезу (при оцінці стану дебіторської і кредиторської заборгованості).

підприємство, діяльність, Управління

Отзывы о товаре

cialis professional 20 mg pills
cialis buy south africa http://tadal24ph.com - cialis generic buy cheap cialis australia
Georgeboiff · 03.04.2020 08:23:02 · #
buy cialis daily
buy cialis egypt http://aralenph.com - buy alaren generic cialis discount price
Georgeboiff · 01.04.2020 08:53:26 · #
where can you buy cheap viagra
cheap cialis fast http://aralenph.com - cheap chloroquine cheap cialis daily
Georgeboiff · 30.03.2020 14:46:21 · #
e15jghu i60ovz
Kudos, An abundance of write ups. propranolol
Felipebouch · 30.03.2020 09:38:37 · #
best over the counter viagra
wowReatte · 27.03.2020 20:50:33 · #
ok split cialis pills
DennisQuili · 27.03.2020 09:51:04 · #
cialis coupon
wowReatte · 27.03.2020 06:13:53 · #
cheap legal cialis
DennisQuili · 26.03.2020 19:00:01 · #
can i buy cialis over the counter
can you cut cialis pills http://ciaph24.com - cialis 20 mg best price cheapest place buy cialis
Engattfam · 20.03.2020 18:24:35 · #
real cialis pills
mail order cialis from canada http://ciaph24.com - cialis cost generic cialis online
HarryClavy · 20.03.2020 13:09:43 · #
buy cheap generic cialis online
cialis average wholesale price http://ciaph24.com - cialis coupon buy cheap cialis link online
Emotiarm · 20.03.2020 07:49:29 · #
buy cialis daily use
buy cheap generic cialis http://ciaph24.com - cialis 20 mg best price cialis for sale manila
JamesPopay · 15.03.2020 12:25:28 · #
buy cialis online with mastercard
buy cheapest cialis online http://ciaph24.com - cialis how old do you have to be to buy viagra
Emotiarm · 13.03.2020 11:40:08 · #
where can i buy viagra
buy cialis with paypal http://ciaph24.com - cialis buy cialis china
JamesPopay · 13.03.2020 10:34:19 · #
b52zfqg q15vvi
Regards. Awesome stuff! cialis 20mg
Phillipbon · 01.03.2020 01:49:34 · #
m54abin n528qd
Wow many of terrific knowledge. hemp oil vs cbd oil
Phillipbon · 28.02.2020 05:24:17 · #
cbd vape oil 034ok
Thank you! I like this! hemp oil vs cbd oil
JeffreyZem · 26.02.2020 11:43:33 · #
cheap cbd oil kva1l
Regards. I appreciate it! cbd oil with thc
JeffreyZem · 25.02.2020 21:00:46 · #
hemp oil for cancer p4ang
Reliable advice. Thank you! american eagle cbd
MiguelStasp · 25.02.2020 16:18:38 · #
Дипломы — Финансы — Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості на ПАТ ВАТ «Кременчуцький колісний завод» та шляхи оптимізації управління
prescription meds without the prescription http://canadianpharmaciesprofmeds.com/ [url=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/]best online pharmacies in canada[/url]
prescription meds without the prescription http://canadianpharmaciesprofmeds.com/ [url=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/]best online pharmacies in canada[/url] · 06.12.2019 04:09:12 · #
How Selection ObamaCare Alter Me?
pediatric asthma guidelines treatment for mild arthritis http://canadinpharmacy.us.com online pharmacies
ewaqtt · 16.03.2019 08:48:30 · #
cialis 20mg nxxnBlultpri
cialis pill buy cialis online canada cialis no prescription buying cialis online safely
bnvjaino · 20.12.2018 16:36:21 · #
generic cialis bzbxmxBlultjje
cialis 10mg cialis cheap cialis without prescription cialis buy
bsrjaino · 03.12.2018 12:21:10 · #
cialis price bzsgsfjerycleymr
cialis cost cialis buy cialis 10mg buy cialis online
nehflusy · 19.11.2018 17:26:11 · #
dongdong8 · 13.11.2018 10:47:28 · #
blmgsfjerycleany
cialis coupon п»їcialis online cialis canada buy cialis online
ndfflusy · 13.11.2018 01:06:19 · #
cialis orresExpimazoo
cialis generic cialis generic cialis coupon online cialis
bfgJoymn · 10.11.2018 17:49:18 · #
brasfjeryclehpj
cialis 20 mg generic cialis online cialis no prescription cheap cialis online
wbfflusy · 05.11.2018 13:14:47 · #
fast online loans juqzsvdpsymnBtjEpheff
bad credit payday loan 30 day payday loans payday loans no credit check online 1st payday loan free
pljMenny · 04.11.2018 09:09:28 · #
dolhsfjeryclebei
and fast payday loans loans online no credit check payday loans
sfrflusy · 31.10.2018 21:13:32 · #
dbsxhsfjerycledis
bad credit instant payday loans merchant cash advance student loan help cash advance loans
bsfflusy · 30.10.2018 20:12:54 · #
loan payday savings dnfzjbooksqz
unsecured personal loans bad credit military short term loans home loans people bad credit military news
badAtone · 30.10.2018 07:42:25 · #
payday loan cash advance jzhbsvdpsymnBtjEphefa
online loans no credit check instant approval online personal loans car title loan personal loans
snfMenny · 30.10.2018 03:31:12 · #
cash credit card bnsgisBlultyyq
best payday loan online cash advances quick loan online cash advance credit card
bsfjaino · 27.10.2018 18:09:09 · #
dbsxhsfjeryclekpy
loans cash advance today bad credit payday loans merchant cash advance
bsfflusy · 27.10.2018 06:09:25 · #
direct lender payday loans danxhsfjeryclezvh
applying for a payday loan 1000 faxless payday loan online cash loans payday advance loan
nfyflusy · 23.10.2018 16:03:18 · #
personal loans for debt consolidation nwhbrzjbooksea
cash advances a payday loan lender consolidation affordable payday loan online
nukAtone · 23.10.2018 03:00:18 · #
credit counseling services jszydpsymnBtjEphefq
personal loan calculator bad credit credit card apply credit card bad credit get loans online
nsgMenny · 20.10.2018 19:46:22 · #
quick bad credit loan bdisBlultzmr
bad credit payday loan quick fast payday loans today no fax payday loans direct lenders fast payday loans of
jsgjaino · 20.10.2018 19:04:41 · #
get out debt sdfydpsymnBtjEphefz
personal loans no credit personal loan online account now payday loan fax instant payday loans
nfsKitle · 18.10.2018 03:16:59 · #
pls payday loan store ngwrzjbookssn
cash advance america 10 dollar payday loans online payday loan advanced payday loans
nfxVange · 18.10.2018 01:02:40 · #
best payday loan shfssExpimatem
small payday loans fast auto and payday loans get out debt instant online payday loans and bad credit
nfgVione · 17.10.2018 16:49:51 · #
pvmqwoam
physical science homework helper do my homework for me can i pay someone to do my assignment help with accounting homework problems
Write Essay Service · 26.09.2018 04:33:49 · #
qhyvromi
essay writing essay writing help writing essay writing essay
Dissertation Online · 26.09.2018 03:50:34 · #
keluspmk
dr gundry gundry md lectin shield reviews dr gundry foods with polyphenols prebiotics gundry gundry steven gundry diet gundry
foods containing lectins · 26.09.2018 01:10:31 · #
jsrsasdfjerycleygn
cialis 20mg where can i buy cialis cialis online no prescription when does cialis go generic
jmkpyday · 21.09.2018 05:38:35 · #
diregwwz
term life insurance quotes term life insurance quotes best term life insurance term life insurance
sbi life insurance · 17.09.2018 04:52:41 · #
wyikcuhq
obamacare health insurance obama care california obama care california obamacare
medicare d · 17.09.2018 04:03:05 · #
xnwvilph
best life insurance best life insurance for seniors life insurance companies seniors insurance
cheap life insurance · 17.09.2018 03:51:43 · #
tkuwsrey
obamacare health plans obamacare private health insurance outside obamacare obama care
medicare plan n · 17.09.2018 03:44:42 · #
abeueubx
life insurance for seniors life insurance for seniors best life insurance for seniors affordable life insurance for seniors over 70
ing insurance · 17.09.2018 02:49:55 · #
icdobcok
whole life insurance policies whole life insurance whole life insurance philadelphia american life insurance
kotak insurance · 17.09.2018 02:29:58 · #
ahlafzdd
life insurance for seniors life insurance for seniors cheap life insurance for seniors life insurance for seniors
term insurance plan · 17.09.2018 01:57:27 · #
fumvazvs
whole life insurance whole life insurance protective life insurance guaranteed life insurance for seniors
best term insurance · 17.09.2018 01:22:47 · #
zfuwdavw
life insurance rates life insurance rates life insurance taxable va life insurance for veterans
hsbc life insurance · 17.09.2018 01:04:22 · #
szttdcrr
state farm life insurance quotes primerica life insurance term life insurance term life insurance quotes
cibc life insurance · 17.09.2018 01:01:41 · #
pmpaikbj
buy car insurance access auto insurance buy car insurance auto insurance houston
car insurance cost · 15.09.2018 03:59:28 · #
yjztzrhv
home insurance quote home insurance quote home insurance quote home insurance quote
auto home insurance · 15.09.2018 03:31:30 · #
aclpyvyv
cash advance loans cash advance loans wells fargo loans loan offices
Easy Payday Loan · 15.09.2018 03:14:10 · #
jbqvtgvv
best personal loans best personal loans personal loans best personal loan
Loans Online · 15.09.2018 03:10:11 · #
zjaysdqg
cheap auto insurance quotes online cheap insurance quotes cheap auto insurance in florida car insurance quotes comparison
costco car insurance · 15.09.2018 02:17:55 · #
mzpeaudp
express cash advance cash advance online unsecured loans no credit check cash advance
Payday Loans · 15.09.2018 01:34:27 · #
lygnxrzy
apply for loans personal loan for bad credit bad credit loans best personal loan
Payday Loans Online · 15.09.2018 01:21:53 · #
jsrbfjSkiceBrttwidsyuv
apple pay day loans payday loans online bad credit instant approval payday loans lead loans
vtjExock · 14.09.2018 07:44:31 · #
nfdxdpsymnBtjEphefy
account now payday loan instant online loans bad credit affiliate payday loan online loan
mxhUtige · 14.09.2018 03:36:28 · #
jdvExpimaesj
lendup credit check online payday loans bad credit auto loan day faxless payday loans
zwdnoIle · 13.09.2018 19:51:57 · #
ajhxdtesteBrttwidsrqg
cash loans bad credit direct online lender business cash advance loans student loan consolidation
jjoUnits · 13.09.2018 14:19:41 · #
yzhjsdfvfUnomybsdBeagogr
installment loans poor credit 30 day payday loans online payday loans and no credit check payday loans instant approval
vtkFeand · 13.09.2018 11:41:58 · #
nytrdsbVeingBrtAbetscqk
car title and payday loan cash loan online payday best payday loan service online payday loans quick
nsfQuoma · 11.09.2018 19:34:10 · #
qqq · 11.09.2018 06:06:38 · #
wuxjdjbr
car insurance quotes in texas car insurance quotes in texas car insurance quotes comparison auto insurance quotes comparison
motorcycle insurance · 25.08.2018 03:05:28 · #
vowpqvdc
direct auto insurance quotes auto insurance prices cheap car insurance quotes cheap car insurance quotes
geico car insurance · 25.08.2018 02:59:04 · #
htyybbon
the general car insurance quotes online cheap auto insurance cheap auto insurance in texas infinity car insurance
car insurance rates · 25.08.2018 02:30:28 · #
xjbbcioj
no credit check payday loans instant approval personal loan no credit check signature loan payday loans dallas tx
Quick Loan · 25.08.2018 02:26:19 · #
awzooedg
car insurance quote online online car insurance online car insurance online auto insurance quotes
progressive auto ins · 25.08.2018 01:56:26 · #
cmrmtzdj
auto insurance top 10 auto insurance companies auto insurance quotes texas classic car insurance quote
usaa car insurance · 25.08.2018 01:13:11 · #
vczrpomp
car insurance quotes comparison auto insurance quotes in california compare auto insurance compare auto insurance rates
motorcycle insurance · 23.08.2018 03:34:04 · #
qhbhmkdf
auto insurance online insurance insurance auto insurance company
car insurance · 23.08.2018 03:32:42 · #
uyneltcu
cheap auto insurance in georgia farmers auto insurance infinity auto insurance company cheap car insurance
nationwide insurance · 23.08.2018 02:52:48 · #
e insurance auto · 23.08.2018 02:48:26 · #
qtubzjsr
loan for bad credit loans locations loan for bad credit loan for bad credit
Online Payday Loans · 23.08.2018 01:54:03 · #
rwkjyhte
car insurance company car insurance companies in florida cheap car insurance in michigan auto and home insurance
insurance · 23.08.2018 01:47:43 · #
njnmdxid
car insurance for new drivers compare auto insurance compare auto insurance insurance quotes auto
go auto insurance · 23.08.2018 01:39:02 · #
wyizohuz
payday loans direct lenders only direct lenders money fast for kids direct lender payday
Personal Loans · 23.08.2018 01:38:57 · #
mqdlfbwp
grade my essay can you help me with my essay do my essay help me write my essay
Custom Essay Writing · 20.08.2018 01:20:46 · #
nnlnxysw
dissertation fine art dissertation dissertation write my dissertation
Essays · 20.08.2018 00:58:31 · #
jdawcvhu
lender money lender money lender va loan
Online Payday Loan · 27.07.2018 03:53:20 · #
yueqin · 04.06.2018 10:29:02 · #
How Will ObamaCare Transform Me?
kids asthma respiratory problems http://generic-cialis.us.com/# generic cialis
lflzxzr · 01.05.2018 05:16:13 · #
Patrickrut · 18.06.2017 15:55:43 · #
Patrickrut · 18.06.2017 00:47:55 · #
My mores study!
More of Mr. Trump’s chest of drawers nominees will pronto clear the Senate. More Obama application policies determination be tossed out. When the president addresses a joint conference of Congress http://kamagrajelly.us/ kamagra on Tuesday, Democrats will bring to light virtually nothing to cheer. (Some have busied themselves weighing the merits of shaking the president’s hand.) At the unmodified moment, the protests have left Republicans with a more urgent defy http://kamagrauk.us/ kamagra oral jelly as they aim to establish the fruits of one-party dominance in the Unblemished Dynasty and on Capitol Hill: determining whether the ferocity directed at lawmakers is more than anecdotal, and how to act accordingly.
uohnhci · 02.03.2017 02:03:25 · #
hoasespestemorm
[url=http://buyviagragenericviagranrf.com/#olim]buy viagra online no prescription[/url] ,[url=http://viagraonlinecheapviagradny.com/#zwow]viagra cheap[/url] ,[url=http://buyviagraonlineorderviagrandv.com/#wrin]buy viagra online[/url] ,[url=http://viagraforwomenfemaleviagrantc.com/#lrel]purchase female viagra[/url] ,[url=http://orderviagraonlinebuygenericviagrazyj.com/#ygtd]viagra[/url] ,[url=http://cialisonlinegenericcialiszbh.com/#pmio]discount generic cialis[/url] ,[url=http://cialispricebuycialisonlinezhj.com/#epnd]buy cialis online[/url] ,[url=http://cheapcialiscialisgenericzvb.com/#ctxd]generic cialis 40 mg[/url],[url=http://ordercialisonlinecialisnjzs.com/#cgrq]cialis canada online pharmacy[/url] ,[url=http://cialistadalafilcialisreviewszbh.com/#otri]cialis tadalafil 5mg[/url]
Suidgeddydz · 28.09.2013 13:21:41 · #
Ecohocrispurier
[url=http://buyviagragenericviagrarth.com/]buy viagra[/url] [url=http://viagraonlinewithoutprescriptionbyy.com/]viagra[/url] [url=http://cialisonlinegenericcialisisj.com/]online cialis[/url] [url=http://ordercialisonlinecialisybi.com/]cialis online[/url] [url=http://viagraonlinewithoutprescriptioneu.com/]viagra[/url] [url=http://orderviagraaoviagrasamples.com/]buy viagra[/url] [url=http://genericcialispricevsfl.com/]generic cialis[/url] [url=http://viagraonlinewithoutprescriptionfu.com/]viagra online[/url] [url=http://www.genericviagrajbviagraonline.com/]viagra[/url] [url=http://www.viagraonlinefbwithoutprescription.com/]viagra[/url] [url=http://www.viagragenericalviagraprice.com/]viagra price[/url]
Cemaseaftzu · 06.09.2013 14:24:05 · #
Tyanne · 22.08.2013 14:52:14 · #
Davian · 21.08.2013 20:17:56 · #
Andi · 14.08.2013 08:35:05 · #
Laneta · 12.08.2013 19:52:53 · #
Lynda · 06.08.2013 10:03:05 · #
Jalia · 31.07.2013 14:07:30 · #
Vofeagobbefui
[url=http://buycialisonlinecheapdhk.com/#1]buy cialis[/url] - cialis coupon - http://buycialisonlinecheapdhk.com/ [url=http://cialis20mgcialisdailydfh.com/#1]cialis[/url] - cialis 20mg - http://cialis20mgcialisdailydfh.com/ [url=http://buycialisonlinegenericdfh.com/#1]generic cialis[/url] - cialis reviews - http://buycialisonlinegenericdfh.com/ [url=http://cialispricecheapcialisefh.com/#1]cialis[/url] - generic cialis - http://cialispricecheapcialisefh.com/ [url=http://cialisreviewscialisprofessionalghk.com/#1]cialis professional[/url] - generic cialis - http://cialisreviewscialisprofessionalghk.com/
Syncaccossevg · 31.07.2013 13:30:21 · #
Zariel · 27.07.2013 22:53:21 · #
Darnesha · 26.07.2013 20:05:15 · #
Bobbo · 19.07.2013 09:57:16 · #
Kris · 17.07.2013 15:23:05 · #
Lucky · 15.07.2013 15:34:18 · #
Verle · 11.07.2013 21:51:09 · #
Jeanne · 07.07.2013 20:31:43 · #
Adelaide · 06.07.2013 02:42:08 · #
Katty · 28.06.2013 04:53:01 · #
Bear · 26.06.2013 07:54:01 · #
Sanne · 20.06.2013 17:46:21 · #
Kaedon · 13.06.2013 15:09:13 · #
Tamber · 11.06.2013 19:40:12 · #
King · 04.06.2013 20:57:38 · #
Caiden · 29.05.2013 18:33:44 · #
GeUBzGKHTgMKnTrVIR
cheap cialis dpnjmh buy viagra 211 car insureance 29635 cheap california auto insurance 496292 viagra 278
Alexavier · 26.05.2013 21:18:55 · #
Joeie · 26.05.2013 21:18:02 · #
Jeanette · 22.05.2013 21:40:43 · #
NJfqseeqbyCCAY
buy viagra gwieby levitra 9056 generic cialis online jqisjk cialis =OOO cheap auto insurance krto viagra 8-PP
Destrey · 17.05.2013 01:41:56 · #
Denver · 13.05.2013 23:26:32 · #
Marsue · 08.05.2013 05:40:35 · #
Diandra · 07.05.2013 11:02:42 · #
Makailah · 26.04.2013 01:14:31 · #
Roxie · 26.04.2013 01:14:26 · #
Idalee · 18.04.2013 21:38:46 · #
Henny · 18.04.2013 21:38:38 · #
Rennifer · 12.04.2013 16:31:23 · #
 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...