Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua

Процес ефективного управління персоналом та його удосконвлення на прикладі Прат «Фоззі-фуд»

Готовые работыДипломыМенеджментПроцес ефективного управління персоналом та його удосконвлення на прикладі Прат «Фоззі-фуд»

Процес ефективного управління персоналом та його удосконвлення на прикладі Прат «Фоззі-фуд»

Звоните! Всегда будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.

+38-067-540-71-70

+38-0536-78-29-65

Цена:   300,00 грн.           

ЗМІСТ

 

ВСТУП……………………………………………………………………….4

РОЗДІЛ 1.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  В ОРГАНІЗАЦІЯХ………………………..….……………….8

1.1.Сутність та структура управління персоналом………………….…….8

1.2. Стилі і методи управління персоналом………………………………18

1.3. Соціально-психологічні аспекти управління персоналом…….…….25

1.4. Організація праці управлiння персоналом…………………….……..31

РОЗДІЛ 2.  АНАЛІЗ  ТА ОЦІНКА  ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ  В ПрАТ «ФОЗЗІ-ФУД»……………………………………………………………35

2.1. Техніко-економічна  характеристика та  основні  показники  діяльності ПрАТ «Фоззі-фуд»………………………………………………….35

2.2 Аналіз чисельності працюючих та фонду оплати праці…………….40

2.3. Оцінка та  аналіз  організації  управлінської  праці                 ……………52

2.4. Аналіз проблем та  недоліків у роботі  менеджерів різних рівнів…61

 2.5. Проектні заходи щодо вдосконалення рівня  діяльності спеціалістів ПрАТ «Фоззі-фуд»……………………………………………………………….63

2.6. Удосконалення посадових інструкцій для персоналу                            ПрАТ «Фоззі-фуд»………………………………………………………………73

ВИСНОВКИ………………………………………………………………..84

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ …………………………....87

ДОДАТКИ…………………………………………………………………..92

ВСТУП

 

Головною задачею менеджменту являється досягнення цілей компанії, забезпечення її місії. Досягнути постановлених цілей самотужки неможливо. Звідки витікає об’єктивна необхідність найбільш широко прихилення різних виконувачів, постановки перед ними близьких та далеких цілей, розподіл зобов’язань, постійного спостереження за їх виконанням, координації і контролю діяння. Все це відноситься до сфери управління людьми. Менеджмент є мистецтвом досягнення раніше визначених цілей через добровільне співробітництво та зусилля других людей. Звичайно, відразу виникають питання: „Куди спрямовувати ці зусилля?”, „Які установлювати пріоритети?”, „Як зробити так, щоб не тільки змусити працівників виконувати роботу, але щоб вони захотіли її виконувати?” Відповіді на ці запитання, їх практична реалізація і складає сутність управління персоналом.

Управління персоналом на  державних підприємствах полягає в використанні комунікації та особистого впливу, щоб орієнтувати дії підлеглих на реалізацію планів організації. Успішне подолання економічної кризи і розвиток економіки, у вирішальній мірі залежить від кадрів. „Кадри вирішають все!” – гасло, відоме в історії більше тисячі років не так давно знову стало популярним на всіх рівнях!

Управлінська праця (на англ. Management Lanour) – це особливий вид людської діяльності, в якій відображується реальна взаємодія об’єктивних та суб’єктивних факторів суспільної діяльності людей. Роль суб’єктивного в управлінні підприємством виявляється при аналізі зв’язку результативних показників їх господарювання із забезпеченістю управлінськими кадрами, їх стабільністю і кваліфікацією тощо. Підкреслюючи важливість суб’єктивного фактора, не можна разом з тим фетишизувати, недооцінювати об’єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві і в окремих трудових колективах. Для високоефективної організації процесу менеджменту потрібен аналіз об’єктивних факторів, які існують незалежно від свідомості, волі і бажання людей, а також певне врахування свідомих, творчих засад у діяльності, глибоке пізнання суті і взаємозв’язку об’єктивного та суб’єктивного в управління. Продуктом діяльності управлінської праці є рішення, і управлінських керівників правомірно віднести до найбільш активної частини трудового колективу, що бере участь у створенні матеріального продукту за рахунок впливу на матеріальні елементи виробництва і через інші колективи. Тому ефективність цієї праці може визначатися  виробничими результатами. Проте слід врахувати, що, на відміну від фізичної цілі управлінської праці, засоби їх досягнення, а також результати є менш визначеними. Управлінська праця здійснюється в широкому діапазоні умов, не має прямих вимірників, і це ускладнює оцінку її ефективності. При оцінці її якості не можна залишати поза увагою ту обставину, що результати цієї праці у великій мірі опосередковуються її колективною діяльністю.

Сфера впливу та виробництва управлінської  праці значно ширша, ніж праця робітників, безпосередньо зайнятих у сфері  виробництва. Тому не випадково недоліки і упущення діяльності менеджерів більше позначаються на результатах виробництва, ніж недоліки в роботі безпосередніх виконавців (машиністів, операторів та ін.). при недоліках у роботі апарату управління знижується індивідуальна продуктивність праці не тільки робітників, а й усього колективу. Тому раціональна організація праці у сфері менеджменту є важливою складовою частиною проблеми планомірного підвищення продуктивності всієї суспільної праці.

Істотна особливість управлінської праці на  державних підприємствах полягає в тому, що вона пов’язана з перетворенням інформації як специфічного предмета, праці, тоді як діяльність працівників виробничих спеціальностей спрямована на численні предмети праці (сировина, пальне, запасні частини) і пов’язана з перетворенням предметів праці у продукти споживання. Управлінська праці характеризується іншими специфічними особливостями, зокрема складністю порівняння її затрат з результатами, визначенням розміру корисного ефекту, а також переваженням у більшості трудових процесів елементів розумової діяльності; перенесенням центру ваги на психічні процеси сприйняття,  запам’ятовування і мислення.

Праця в сфері менеджменту потребує спеціалістів більш високої кваліфікації і характеризується більшою складністю. Ступінь складності управлінської праці залежить  від характеру виконуваних функцій та ієрархічного рівня менеджменту, чисельності підлеглих, їх кваліфікації, рівня розвитку і складності виробництва, напруженості планових завдань, ресурсної забезпеченості тощо. Потрібно раціонально розподіляти управлінські роботи за складністю відповідно до кваліфікації виконавців, щоб одна людина не займалася справою, яку може виконати інший, менш кваліфікований працівник, що займає менш оплачувану посаду. Особливістю праці менеджерів є її специфічно виражений творчий характер, пов’язаний з постійним пошуком і розв’язанням завдань, на які не завжди можна знайти відповіді, керуючись тільки досвідом.

Праці менеджерів властивий імовірний характер: важко встановити не тільки строки виконання ними конкретних завдань, а й результати праці.

Праця в сфері менеджменту не піддається механізації і автоматизації у такій мірі, як праця безпосередньо зайнятих продуктивною працею. Це одна з серйозних причин випереджаючого збільшення чисельності управлінських працівників, на яких припадає дедалі зростаюча частина праці у виробництві.

Глибокі кількісні, якісні і структурні перетворення в економіці країни зумовлюють диференціацію та інтеграцію окремих видів діяльності, підвищення ролі і збільшення обсягу робіт, пов’язаних з управлінням та обслуговуванням виробництва. Тому ефективність господарювання підприємств і об’єднань стає функцією певного рівня організації апарату управління.

Предметом дослідження даної роботи є теоретичні і практичні аспекти дослідження управління персоналом    в організаціях.

Мета роботи – розробка рекомендацій по удосконаленню управління персоналом на підприємстві ПрАТ «Фоззі-фуд».

Об’єкт дослідження – персонал ПрАТ «Фоззі-фуд».

В процесі виконання роботи будуть вирішені наступні завдання:

-    досліджено теоретичних аспектів управління персоналом на  державних підприємствах;

-    проведено аналіз і зроблено оцінку управління персоналом на ПрАТ «Фоззі-фуд»;

-    розроблено рекомендації по удосконаленню управління персоналом на  державних підприємствах.

До складу роботи входить вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел.

В першому розділі досліджено теоретичні аспекти управління персоналом, звернуто увагу на:

-    сутність та структуру управління персоналом;

-    стилі та методи управління персоналом;

-    соціально-психологічні аспекти управління персоналом;

-    організацію праці управління персоналом;

-    особливості управління персоналом за кордоном.

У другому розділі зроблено аналіз і оцінку управління персоналом об’єкта дослідження ПрАТ «Фоззі-фуд» та  спроектовані пропозиції щодо  вдосконалення  рівня  діяльності спеціалістів

діяльність, Управління

 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...