Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua

Поліпшення соціально-психологічного клімату на підприємстві ПАТ «АвтоКрАЗ»

Готовые работыДипломыМенеджментПоліпшення соціально-психологічного клімату на підприємстві ПАТ «АвтоКрАЗ»

Поліпшення соціально-психологічного клімату на підприємстві ПАТ «АвтоКрАЗ»

Звоните! Всегда будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.

+38-067-540-71-70

+38-0536-78-29-65

Цена:   300,00 грн.           

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………..……………………………………………3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИМ КЛІМАТОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ……..8

1.1. Поняття, сутність та зміст соціально-психологічного клімату підприємства………………………………………………………….……….…..8

1.2. Особливості процесу формування та фактори  сприятливого соціально-психологічного клімату підприємства……………………………..16

1.3. Напрямки управління та регулювання соціально-психологічного клімату підприємства……………………………………………………………26

РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИМ КЛІМАТОМ В ПАТ «АвтоКрАЗ»……30

2.1. Техніко-економічна характеристика  ПАТ «АвтоКрАЗ» та аналіз трудових показників…………………………………………………………….30

2.2 Дослідження рівня задоволеності персоналу трудовою діяльністю та її взаємозв’язок з соціально-психологічним кліматом в колективі………….55

2.3 Діагностика стилю управління керівника та соціально-психологічного клімату колективу ……………………………………………63

2.4 Аналіз та інтерпретація результатів дослідження взаємозв'язку стилю управління керівника та соціально-психологічного клімату ………………...71

РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМКИ ПОЛІПШЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ ПАТ «АвтоКрАЗ» ……………………..….77

3.1.  Удосконалення соціально-психологічного клімату за рахунок  підвищення психологічної культури апарату управління                                           ПАТ «АвтоКрАЗ» засобами консультування………………………………….77

3.2. Удосконалення стилю керівництва, формальних та неформальних відносин «керівник-підлеглий»………………………………………………...81

3.3 Оцінка економічної ефективності  та поліпшення соціально-психологічного клімату за рахунок вдосконалення організації праці спеціалістів та раціонального використання  праці…………….…………….87

3.4. Покращення соціально-психологічного клімату через вирішення конфліктних ситуацій …………………………………………………………105

ВИСНОВКИ………………………………………………………………113

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………..…..116

ДОДАТКИ……………………………………………………………..….124

ВСТУП

 

Управління сучасним промисловим підприємством, незалежно від форм власності, потребує чіткої координації й прагматизму. Однак у більшості організацій для досягнення результату в періоди нестабільності необхідні нові підходи в управлінні, одним з яких є створення сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі. Актуальність даної проблеми диктується вимогами психологічної включеності індивіда в трудову діяльність: по-перше, людський фактор є ключовим і багато в чому визначає ефективність діяльності підприємств; по-друге, кожний працівник має власні цілі, що не збігаються взагалі з цілями організації; по-третє, непередбачуваність поведінки посилюється під час трансформаційних періодів розвитку економіки, коли змінюються цінності, формальні й неформальні норми та правила взаємодії. За цих умов створення сприятливого соціально-психологічного клімату є джерелом активізації трудової поведінки людини, однією з найважливіших умов боротьби за зростання продуктивності праці та якості продукції (послуг, виконуваних робіт). Разом з тим, соціально-психологічний клімат – це показник рівня соціального розвитку колективу і його психологічних резервів, що впливає на лояльність персоналу в період нестабільності та змін. 

Проблеми соціально-психологічного клімату в трудовому колективі в умовах, що постійно змінюються, є предметом дослідження українських та зарубіжних науковців, зокрема В.Авдєєва, Т.Батчера, Ю.Деміна, Г.Десслера, К.Лалмані, Т.Пітерса, Дж.Траута, Н.Дащенко, Г.Дорощук, О.Скібіцького та ін. Під соціально-психологічним кліматом (СПК) у трудовому колективі нами розуміється якісна сторона міжособистісних відносин, що проявляється у вигляді сукупності психологічних умов, які сприяють або перешкоджають спільній продуктивній діяльності й всебічному розвитку особистості в групі. 

Аналіз публікацій по обраній темі свідчить про те, що є велика кількість досліджень по психологічних аспектах діяльності працівників. Проблема розроблена, визначене коло досліджуваних проблем, існують сучасні методики, понятійний апарат. Є ряд досліджень у психології й по проблемі психологічного клімату. Наявні більше двох десятків визначень предмета психологічного клімату означає неоднозначність його тлумачення, що є доказом різноманітних Однак, рівень загальної управлінської культури такий, що в цей час на одиничних підприємствах використовується настільки діючий метод підвищення продуктивності діяльності працівників як дослідження психологічного клімату колективу, не розроблені методики по його діагностуванню на підприємствах зі складною організаційною структурою шляхом виявлення температури психологічного клімату по підрозділах.

Актуальність теми магістерської роботи  полягає у необхідності формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі, який має стати системоутворю­вальним елементом програми стабілізації діяльності підприємства й виходу його з кризи.

Отже, виникає необхідність всебічного вивчення такого феномена, як психологічний клімат колективу підприємства зі складною організаційною структурою - найважливішого фактора, що впливає на продуктивність діяльності праці працівників, використовуючи сучасні психологічні методи дослідження й розробки рекомендацій з його оптимізації. На підставі вищесказаного темою курсової роботи була обрана: «Управління соціально-психологічним кліматом ПАТ «АвтоКрАЗ»

Метою дослідження магістерської роботи  є обґрунтування необхідності вивчення стану соціально-психологічного клімату в трудовому колективі, а також надання рекомендацій щодо його поліпшення.

Об’єктом дослідження магістерської роботи  є діяльність працівників підприємств, організацій зі складною організаційною структурою у періоди змін.

 

 Предметом дослідження магістерської роботи  є соціально-психологічний клімат колективу як основа лояльності персоналу та підвищення продуктивності діяльності працівників підприємства в періоди нестабільності.

Предмет дослідження: психологічний клімат колективу як основа підвищення продуктивності діяльності працівників підприємства зі складною організаційною структурою.

Гіпотеза дослідження: продуктивність діяльності працівників підприємства зі складною організаційною структурою перебуває в прямої залежності від показника стану психологічного клімату колективу.

Методологічною й теоретичною основою дослідження є теорія системного аналізу психічних явищ, концепція взаємозв'язку особистості й діяльності, системи загальнонаукових і математичних методів. У роботі використані основні дослідження вітчизняних і закордонних психологів в області організаційної психології й психології праці ((Е.А. Клімов, Х.И. Лейбович, А.К. Маркова, Б.Д. Паригін, А.Ф. Шикун, К.К. Платонов, Г.В. Телятніков).

За висновками проведенного дослідження зможем підтвердити такі положення:

1.Досягнення основної мети підприємства зі складною організаційною структурою прямо залежить від поліпшення психологічного клімату трудового колективу.

2.Виявлені викладеної в курсовій роботі методикою найбільш значимі фактори психологічного клімату колективу перебувають у кореляції з підвищенням продуктивності діяльності працівників підприємства зі складною організаційною структурою.

3.Розроблені й представлені рекомендації з використання сучасних методів психології й керування сприяють поліпшенню соціально-психологічного клімату трудового колективу підприємства.

Відповідно до мети, гіпотези, об'єкта й предмета дослідження, поставлені наступні завдання роботи:

- визначити поняття, сутність та зміст соціально-психологічного клімату підприємства;

- розглянути  особливості процесу формування та фактори  сприятливого соціально-психологічного клімату підприємства;

- вивчити напрямки управління та регулювання соціально-психологічного клімату підприємства;

- зробити техніко-економічну характеристику  ПАТ «ХК АвтоКрАЗ» та аналіз трудових показників;

- провести  дослідження рівня задоволеності персоналу трудовою діяльністю та її взаємозв’язок з соціально-психологічним кліматом в колективі;

- здійснити  діагностику стилю управління керівника та соціально-психологічного клімату колективу

- провести аналіз та інтерпретацію результатів дослідження взаємозв'язку стилю управління керівника та соціально-психологічного клімату ;

- провести  удосконалення соціально-психологічного клімату за рахунок  підвищення психологічної культури апарату управління                                           ПАТ «ХК АвтоКрАЗ» засобами консультування;

- здійснити  удосконалення стилю керівництва, формальних та неформальних відносин «керівник-підлеглий»;

- надати  оцінку економічної ефективності  та поліпшення соціально-психологічного клімату за рахунок вдосконалення організації праці спеціалістів та раціонального використання  праці;

- розробити заходи  покращення соціально-психологічного клімату через вирішення конфліктних ситуацій .

Методи дослідження магістерської роботи : при проведенні дослідження застосовувалися теоретичні й експериментальні методи психології праці: теоретичний аналіз, анкетування, тестування, аналіз документів, метод експертної оцінки, методи статистичного аналізу.

Водночас методологічну основу дослідження склали наступні положення:

-теоретичні основи психологічної теорії діяльності (Б.Ф. Ломів, А. Н. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн),

-розробки в області практичної психології й психодіагностики (А.Д. Глоточкин, Е. А. Клімов, Л.Н. Лутошкін, О.С. Михалюк, А.Ю. Шалито, А.Ф. Шикун, П.Я. Шлаен та ін.)

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що результати дослідження дозволяють сформулювати теоретичні висновки й практичні рекомендації для керівників і працівників психологічних служб підприємств і організацій із проблем підвищення продуктивності діяльності працівників.

Практична значимість роботи полягає в наступному: доведена необхідність здійснення психологічної діагностики на підприємствах і організаціях і розроблений методичний апарат для її проведення; використана методика визначення соціально-психологічного клімату колективу. Матеріали дослідження можуть бути використані в роботі починаючих працівників психологічних служб і HR- менеджерів.

Структура роботи обумовлена логікою дослідження, його цілями, гіпотезою й завданнями. Магістрерська робота  складається із вступу, трьох розділів, висновку, списку літератури й додатків.

Управління, діяльність

 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...