Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua

Моніторинг внутрішнього середовища підприємства ПАТ “КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД”

Готовые работыДипломыМенеджментМоніторинг внутрішнього середовища підприємства ПАТ “КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД”

Моніторинг внутрішнього середовища підприємства ПАТ “КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД”

Звоните! Всегда будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.

+38-067-540-71-70

+38-0536-78-29-65

Цена:   300,00 грн.           

ЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………………..6

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ ВМІСТ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ  ………………………………..10

1.1. Організація як об’єкт управління, середовище організації…………10

1.2. Внутрішнє середовище організації, внутрішні змінні………………14

1.3. Взаємозв'язок змінних внутрішнього середовища організації……..26

1.4. Аналіз елементів внутрішнього середовища………………...………29

РОЗДІЛ 2.  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПІДПРИЄМСТВА     ПАТ “КРЮКІВСЬКИЙ  ВАГОНОБУДІВНИЙ  ЗАВОД”  ТА  ДИНАМІКА  ЙОГО ОСНОВНИХ  ПОКАЗНИКІВ  ДІЯЛЬНОСТІ………………………….33

2.1. Техніко-економічна  характеристика та  основні  показники  діяльності ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»………………………33

2.2 Аналіз основних та обігових коштів………………………………….50

2.3 Аналіз основних фондів підприємства ………………………………56

2.4 Аналіз чисельності працюючих та фонду оплати праці…………….60

2.5. Аналіз реалізації  продукції…………………………………………..68

2.6.  Аналіз фінансових показників ПАТ «Крюківський вагонобудівний  завод»…………………………………………………………………………….71

2.7.  Аналіз  внутрішнього середовища  ПАТ «КВБЗ»………………….85

РОЗДІЛ  3.  УДОСКОНАЛЕННЯ  ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ТА  ПОКРАЩЕННЯ  УПРАВЛІННЯ В  ПАТ “КРЮКІВСЬКИЙ  ВАГОНОБУДІВНИЙ  ЗАВОД”………………………………………………..97

3.1.  Удосконалення  організаційної  структури управління  ………….97

3.1.1. Аналіз існуючої організаційної структури  управління                           ПАТ  «КВБЗ»……………………………………………………………………97

3.1.2. Організаційна  структура управління Торгового Дому                   ПАТ  «КВБЗ»…………………………………………………………………...103

3.1.3 Удосконалення структури управління Торгового Дому ПАТ  «КВБЗ»………………………………………………………………………….111

3.2.  Розробка  раціонального   балансу  робочого  часу керівника                    ПАТ «КВБЗ»……………………………………………………………………115

3.3 Проектування інформаційних зв’язків та інформаційного забезпечення ПАТ «КВБЗ»…………………………………………………….118

3.3.1. Документація ПАТ «КВБЗ»……………………………………….118

3.3.2. Інформаційне забезпечення та інформаційні зв’язки……………131

3.4.  Удосконалення роботи    ПАТ «КВБЗ»щодо виробництва продукції, управління та  організації збуту……………………………………………….135

3.5.  СВОТ-аналіз  ПАТ «КВБЗ»…………………………………………150

3.6.  Організація  впровадження  проектних  рішень  (управління  по цілях)…………………………………………………………………………….156

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ  ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗА ДОПОМОГОЮ  ПРОГРАМУВАННЯ ТА ПЕРСОНАЛЬНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ ………………………..168

4.1 Місце економіко-математичного моделювання в дослідженні  внутрішнього середовища……………………………………………………..168

4.2 Парний регресійний аналіз…………………………………………...170

4.3 Будування моделі залежності прибутку від  собівартісті продукціі, її аналіз та прогнозування за моделлю………………………………………….179

РОЗДІЛ 5. РОЗРОБКА  ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ ПАТ “КРЮКІВСЬКИЙ  ВАГОНОБУДІВНИЙ  ЗАВОД”…………………………184

5.1. Оцінка економічної ефективності за рахунок удосконалення організації праці спеціалістів………………………………………………….185

5.2. Оцінка економічної ефективності за рахунок раціонального використання кадрів……………………………………………………………188

5.3. Оцінка економічного ефекту за рахунок скорочення штату працівників ……………………………………………………………………..190

5.4. Розрахунок економічної ефективності від скорочення витрат на утримання управлінського апарату………………………………………………191

5.5. Економічна ефективність від створення відділу з                          податкового обліку………………………………………………….………….194

РОЗДІЛ 6. ОХОРОНА ПРАЦІ  ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ В  ПАТ «КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» ..200

6.1. Організації навчання працівників і  службовців з  питань охорони праці……………………………………………………………………………..200

6.2. Загальний аналіз  стану охорони праці на підприємстві…………..205

6.3. Аналіз організації пожежної безпеки на підприємстві на  підприємстві…………………………………………………………………….213

6.4. Рекомендації з  поліпшення умов праці і пожежної безпеки ……..217

6.5. Розрахунок  повітрообміну в  цеху …………………………………218

ВИСНОВКИ……………………………………………………………….222

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………….226

ДОДАТКИ…………………………………………………………………233

ВСТУП

 

Економічний потенціал України в значній мірі визначається машинобудівним комплексом, що являє собою складну систему, в складі якої 38 великих галузей і 58 підгалузей. Назвемо лише найбільш вагомі: авіаційна, електрона, радіотехнічна, атомно-енергетична, суднобудівна, електротехнічна, загальне, важке, сільськогосподарське машинобудування.

На сучасному етапі розвитку машинобудівельної промисловості в умовах оперативного реагування виробників на зміни  споживчого попиту, прискорення впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво, широкого використання колективних форм праці підвищується значення вживання і удосконалення знань в галузі менеджменту, маркетингу, стратегічного планування з метою розширення ринків збуту продукції шляхом виходу на зовнішні ринки.

Обґрунтування теми, її актуальність

З переходом України до ринкової економіки все більше значення починає набувати аналізу в внутрішнього середовища  підприємств. В умовах конкуренції і прагнення підприємств до максимізації прибутку Актуальність теми, вибраної автором цієї роботи для освітлення, для українських підприємств важко переоцінити. Можна скільки завгодно довго вивчати теоретичні джерела, що оповідають про маркетинг як інструменті підвищення прибутку, але знати не значить уміти, а уміти не значить робити.

Аналіз економічної ефективності є невід'ємною функцією управління. Цей аспект управління  стає найбільш значущим в даний час, оскільки практика функціонування ринку показує, що без аналізу економічної ефективності підприємства не може нормально функціонувати.

В даний час в Україні, схоже, усвідомлена ця необхідність, хоча в розвинених країнах аналіз є нормою підприємницької діяльності вже вельми тривалий час.

 

Огляд стану досліджень і розробок по темі

Ця проблема добре освітлює в економічній літературі, особливо останнім часом. Вельми позитивним є той факт, що саме українські економісти приділяють цьому велику увагу, що визначає облік у виданнях української специфіки. Проте, великий інтерес представляє і західна перекладна література.

Моніторинг внутрішнього середовища  є одним з найважливіших різновидів економічної і суспільної діяльності, проте, його дуже часто неправильно розуміють. Мета моніторингу внутрішнього середовища  – підвищення якості товарів і послуг, поліпшення умов їх придбання, що у свою чергу приведе до підвищення рівня життя в країні, підвищенню якості життя. Процес виробництва на будь-якому підприємстві здійснюється при певній взаємодії трьох визначальних його чинників: персоналу (робочої сили), засобів праці та предметів праці. Використовуючи наявні засоби виробництва, персонал виробляє суспільно корисну продукцію або – виробничі і побутові послуги. Це означає, що, з одного боку, мають місце витрати живої і уречевленої праці, а з другого, - результати виробництва. Останні залежать від масштабів застосовуваних засобів виробництва, кадрового потенціалу та рівня їх використання

Вихід на зовнішні ринки як в якості продавця, так і в якості покупця товарів, зумовлює різного роду контакти з сторонами, які є заінтресованими у роботі з підприємством. А це в свою чергу породжує інститут контракту, тобто основного документу, що регулює взаємовідносини контрагентів тієї чи іншої угоди на міжнародному ринку.

Черговий етап розвитку української економіки впритул підвів Українські підприємства до усвідомлення проблеми необхідності практичного вживання маркетингових принципів в своїй повсякденній діяльності. Проте, для цього потрібні не тільки підготовлені фахівці, а певні зусилля по створенню управлінських структур, в задачу яких входить планування, організація і контроль маркетингової діяльності на підприємстві.

Мета даної роботи полягає в теоретичному обґрунтовуванні і методологічній розробці основних принципів і практичних етапів моніторингу внутрішнього середовища  на підприємстві  .

Поставлена мета визначає головні задачі, які підлягають рішенню в даній роботі:

 • аналіз моніторингу внутрішнього середовища  і ступеня готовності до реалізації маркетингової стратегії;
 • розробка і обґрунтовування заходів щодо вдосконалення діяльності  ПАТ «Крюківський вагонобудівний  завод»;
 • розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів.

Об'єктом дослідження виступає ПАТ «Крюківський вагонобудівний  завод», здійснюючий виробництво  і  реалізації  вагонів.

Предметом дослідження є аспекти організації моніторингу внутрішнього середовища  на цьому підприємстві.

Завданнями  дослідження підприємства виступають наступні:

 • загальна  характеристика ПАТ «Крюківський вагонобудівний  завод», аналіз  продукції, споживачів, рівень конкуренції
 • аналіз техніко-економічних показників діяльності і становлячих елементів макро- і мікросередовища підприємства;
 • аналітико-синтетичний метод дослідження сильних і слабких сторін діяльності – SWOT-аналіз;
 • проектні  заходи  щодо  удосконалення  діяльності ПАТ «Крюківський вагонобудівний  завод»;
 • математико-економічні  методи  моделювання збільшення продуктивності праці;
 • техніко-економічний прогноз діяльності після упровадження запропонованих заходів.

Основними теоретичними і методологічними джерелами при написанні даної роботи служили Українські і іноземні видання, присвячені маркетингу і управлінню маркетинговою діяльністю на підприємстві. Практична частина роботи побудована на даних маркетингових досліджень і експертних опитів співробітників, клієнтів і фахівців ринку.

Практичне використовування результатів дипломної роботи і упровадження запропонованих в ній заходів дасть позитивний ефект, підвищить рівень прибутку підприємства і сприятиме розширенню його ринкової частки.

Управління, Маркетинг

Отзывы о товаре

dongdong8 · 13.11.2018 10:47:33 · #
qqq · 11.09.2018 06:24:51 · #
1987 was a big year for legendary Nike designer Tinker Hatfield. He had just created the Air Max 1—the first-ever sneaker with visible air—but he wasn’t done just yet. After finishing Nike Air Max the Air Max 1, Hatfield went right back to work and created the Air Safari. A lightweight Nike Air Max 270 For Sale runner that was the first-ever shoe to feature the now-quintessential safari print—a pattern inspired by a couch Jordans Shoes in a luxury sofa store that the designer found himself in—Hatfield’s second legendary creation of the year Nike Air Max helped push footwear colorways and prints in a bold new direction.Fast-forwards to 2018. After releasing a “Safari” Nike Air VaporMax 2018 Air Max 95 last week, London-based size? is nodding to both of Hatfield’s 1987 creations with a Air Max 97 “Safari” take on the Air Max 1, featuring the silhouette of one classic sneaker and the colorway Jordan Shoes of the other. The shoe features a layered upper with a black safari print on the mudugard Nike Vapormax and swoosh, while a grey safari print appears on the heel, midfoot, and around the lacing system. Nike Hyper Adapt 1.0 Contrast is provided by a vibrant orange mesh on the toebox and heel collar, and the shoe’s Nike Air Vapormax look is rounded off with a white midsole and orange/black outsole. Look for these commemorative Air Max Jordan Retro 11 1s to release exclusively on the size? previews app and at all size? stores June 15th, and Air Max 98 retail for £120, or around $160 USD.
After recently being unveiled in a clean “Metallic Cashmere” and Nike Air Max 1/97 a commemorative “Metallic Gold,” Nike’s hybrid Vapormax 97 has arrived in another fresh colorway, Cheap Jordan 11 this time a classic “Grape.” The shoe’s Air Max 97 upper features a clean white mesh underlay and white leather mudguard with the 97’s signature silver stripes. The bright “Grape” detailing arrives via a purple stripe, Jordan 11 Low purple heel tab, small purple swooshes on the tongue and midfoot, and teal sockliner. The upper’s throwback Cheap Jordan Shoes aesthetic is offset with a futuristic bold purple Vapormax cushioning unit that provides a bold contrast. Expect Nike Air Max 98 these colorful Vapormax 97s to release June 21st and retail for $190 USD.
Nike’s Air Max Plus New Jordans has been arriving in a cornucopia of colorways ranging from muted to whimsical over the last few Nike Air Max 270 months, and the latest take on the cult-favorite silhouette presents a unique Italian-style aesthetic. The shoe features Jordan 11 a bold orange mesh upper with the Plus’s famous overlays arriving in white, while a teal swoosh Nike Air Max 97 Plus adorns the midfoot. Black detailing on the laces, collar, and mudguard tone down the upper’s loud colors Cheap Jordans 2018 just a notch, and the classic white midsole features a teal Air Max cushioning unit that matches Retro Jordans the tongue’s teal detailing. The shoe’s look is completed with a black/orange plastic midfoot plate and a Nike Air Max 97 bold orange/black outsole. No official release date has been announced for this new Air Max Plus, but Cheap Jordans as official images are available you can expect them to arrive on Nike.com in the coming weeks.
Jordan 11 For Sale />
Nike Jordan 2018 Related Tags: Off-White x Nike Air Max 270 Nike Air VaporMax Plus Jordan 14 "Last Shot" Jordan 11 Gamma Blue OFF-WHITE x Nike Air Max 97 Nike Air VaporMax Moc Adidas Shoes 2018 OFF WHITE X Nike VaporMax
Оценка:
Nmd R2 · 27.07.2018 06:13:09 · #
yueqin · 04.06.2018 10:30:15 · #
Диплом КВБЗ
Здравствуйте за какие года расчеты?
 · 12.07.2017 15:13:22 · #
 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...