Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua

Поліпшення соціально-психологічного клімату в аптеці

Готовые работыДипломыМенеджментПоліпшення соціально-психологічного клімату в аптеці

Поліпшення соціально-психологічного клімату в аптеці

Звоните! Всегда будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.

+38-067-540-71-70

+38-0536-78-29-65

Цена:   300,00 грн.           

Вступ……………………………………………………………….…….……..…3

Розділ І. Теоретико-методологічні аспекти управління соціально-психологічним кліматом в організації…………………………...............………7

            1.1. Сутність і складові соціально-психологічного клімату в організації…….7

            1.2. Методологічні підходи до дослідження соціально-психологічного клімату…………………………………………………………………………....….19

            1.3.  Управління соціально-психологічним кліматом в організації………..…31

Розділ ІІ. Оцінювання ефективності управління соціально-психологічним кліматом в ТОВ «Трифарма»………….……………………………………...….46

            2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Трифарма» та аналіз трудових показників…………………………………………………………….…..46

            2.2.  Дослідження рівня задоволеності персоналу трудовою діяльністю та її взаємозв’язок з соціально-психологічним кліматом в колективі………………..56

            2.3.  Аналіз соціально-психологічного клімату в організації…………..……..65

     2.4. Аналіз формування соціально-психологічного клімату на основі визначення міжособистісної взаємодії персоналу на ТОВ «Трифарма» за допомогою соціометричного дослідження…………………………...……….…..70

        Розділ ІІІ. Напрями поліпшення соціально-психологічного клімату на ТОВ «Трифарма» ………………………………….………………………………76

      3.1.  Рекомендації щодо поліпшення соціально-психологічного клімату на  ТОВ «Трифарма» через вдосконалення організації та стимулювання праці…...76

      3.2. Вдосконалення стилю керівництва, формальних та неформальних відносин “керівник-підлеглий”………………………………………………….....90

       3.3. Пропозиції щодо поліпшення соціально-психологічного клімату в колективі через використання психологічних факторів……………………….....98

       3.4. Поліпшення соціально-психологічного клімату чеерз вирішенян конфліктів в організації…………………………………………………….……...106

Висновки…………………………………………………………..…………..…....113

Список використаної літератури……………………………………………….....121  

Додатки ………………………………………………………………………….…125  

ВСТУП

В умовах складного й динамічного макро- та мікросередовища власники бізнесу максимально орієнтовані на економічну результативність: отримання прибутку за мінімальних витрат, завоювання нових ринків збуту, зміцнення бренду, тобто всього того, що з економічної точки зору є вирішальним для перемоги у конкурентній боротьбі за споживача.   Але вони не приділяють достатньо уваги проблемам, які виникають всередині підприємства, в даному випадку, це соціально-психологічний клімат, який прямо пропорційно впливає на ефективність виробництва та на продуктивність праці і потребує постійного контролю та регулювання з боку керівника.

Отже, актуальність даної теми полягає в тому, що існує багато невирішених проблем та питань з приводу виникнення психологічної напруги та соціальних конфліктів, що часто відбувається  в будь-якій організації і перешкоджають ефективному її функціонуванню. Ключовими чинниками являються, перш за все, застосування керівниками маніпулювання та інших жорстких методів впливу на працівників, слабкі знання керівників у галузі управління і нерозуміння важливості психологічно грамотного управління персоналом негативно позначається на соціально-психологічному кліматі організацій, погіршує дисципліну, збільшує плинність кадрів, іноді призводить до втрати відмінних професіоналів, погіршує результати діяльності всієї організації. Тому дана тема має розглядатися як з теоретичного так і з практичного боку аби зробити ґрунтовний аналіз ситуації та надати певні рекомендації для покращення діяльності підприємств. Дослідження проводилось на ТОВ «Трифарма».

Аналіз основних досліджень і публікацій. Напрямки:

Пріоритет встановлення і розвитку сучасних ідей управління соціально-психологічним кліматом, належить як зарубіжним так і вітчизняним вченим та практикам. Серед них Паригін Дейв Б. Д., Ульріх, Коул Д., Уткін Е.А., Кочетов А.І., Шипунов В.Г., Кікшель Е.Н., Тутушкіна М.К., Колот А.М.,тощо.

Дослідження соціально-психологічного клімату в групах знайшли своє відображення в працях Бронштейна, Максименка С. Д., Соловієнка В. О., Скібіцької Л.І., Грішнової О.А., Полив’яна Н.Г., Данюка В.М., Петюха В.М., Цимбалюк С.О., Тульчинского Г.Л., Терентьева В.І., тощо.

Питання поліпшення соціально-психологічного клімату кадрової діяльності знайшли відображення в роботах  А.Д. Чернявський, Кібанов А.Я.,  Каремушка Л.М., Смірнов В.В.,  Клименко О.О., Орбан-Лембрик Л.Е.

Незважаючи на велику кількість праць з проблем соціально-психологічного клімату, необхідно констатувати недостатню розробленість цього поняття як цілісного утворення, його значущості та специфіки у конкретних умовах виробничої діяльності. Майже немає праць з управління соціально-психологічним кліматом. А будь які розробки з цієї проблеми для умов перехідного періоду та безпосередньо для умов України з її специфічними особливостями взагалі відсутні.

 В зв'язку з цим, метою дослідження визначемо: поглиблення теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій до вдосконалення управління соціально-психологічного клімату на ТОВ «Трифарма».

Відповідно до зазначеної мети, було поставлено та виконано наступні завдання:

  1. Розглянуто сутність і складові соціально-психологічного клімату, висвітлити підходи до даної теми різних науковців та на їх основі спроектувати власне бачення даної проблеми.
  2. Виявлено методологічні підходи до дослідження соціально-психологічного клімату в організації.
  3. Висвітлено теоретичних напрямів управління соціально-психологічним кліматом.
  4. На основі аналізу трудових показників охарактеризовано організаційно-економічний стан організації та його вплив на соціально-психологічний клімат.
  5. Виявлено рівень задоволеності персоналу трудовою діяльністю та визначити, який вплив має на нього соціально-психологічної клімат в колективі.
  6. Проаналізовано фактори, які впливають на формування соціально-психологічного клімату в колективі.
  7. Виявлено, який вплив на трудову активність персоналу має керівництво та яким чином воно впливає на формування соціально-психологічного клімату в колективі.
  8. Запропоновано етапи впровадження розробленого механізму формування сприятливого соціально-психологічного клімату в практику використання для прийняття управлінських рішень на ТОВ «Трифарма».
  9. Розроблено рекомендації уникнення конфліктів в організації для збереження сприятливого соціально-психологічного клімату.

Об’єкт дослідження: процеси управління пов'язані з формуванням соціально-психологічного клімату .

Предмет дослідження: теоретико-методичні і прикладні засади поліпшення соціально-психологічного клімату в організації.

Методи дослідження теми. Методологічним підґрунтям дослідження соціально-психологічного клімату становлять загальнонаукові методи пізнання, а саме: узагальнення,  порівняння та  системний аналіз – для вивчення та встановлення взаємозв’язків між чинниками, що впливають на обґрунтований соціально-психологічний клімат; та інші методи дослідження: економіко-статистичні (групування, аналізу динаміки рядів) – для оцінювання кадрових ризиків, визначення темпів зростання економічних по показників та показників руху персоналу тощо; експертні методи (соціологічне опитування, анкетування, спостереження, соціометрія) щодо використання результатів системи оцінювання персоналу на ТОВ «Трифарма» тощо. 

     Інформаційна база: роботи є фундаментальні положення економічної науки, праці вітчизняних та зарубіжних вчених, що стосуються різних аспектів соціально-психологічного клімату в колективі.

Інформаційною базою дослідження були Кодекс законів про працю, Закон про оплату праці, нормативні та правові акти чинного Законодавства України у сфері регулювання трудових відносин, матеріали внутрішньої звітності та обстежень ТОВ «Трифарма». Накові дослідження та розробки вчених-авторів, які займались вивченням соціально-психологічного клімату в колективі. Корпоративна культура та етика. Статут фірми, внутрішній трудовий розпорядок.

Практичне значення результатів дослідження. Розкриті проблеми  соціально-пихологічного клімату  на ТОВ «Трифарма» дало змогу комплексно підійти до розробки до формування методів та етапів усунення найбільш деструктивних елементів, які негативно впливають на відносини працівників в колективі та на продуктивність праці вцілому. Теоретичні, методичні та науково-прикладні результати дослідження тепер використовуються для розробки практичних рекомендацій, пропозицій та заходів щодо вдосконалення системи оцінювання на ТОВ «Трифарма.

Керівнику та працівникам відомі «больові» точки, які заважають здоровому соціально-психологічному клімату і вони зможуть прийняти заходи. Щоб їх усунути і налагодити як гарні взаємовідносини, так і  ефективний процес виробництва, до чого і стремиться будь-яка організація.

Управління

 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...