Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua

Менеджмент организации - Маркетингова та збутова діяльність підприємства ХК «АвтоКрАз» в умовах виходу на міжнародні ринки

Готовые работыДипломыМенеджментМенеджмент организации - Маркетингова та збутова діяльність підприємства ХК «АвтоКрАз» в умовах виходу на міжнародні ринки

Звоните! Всегда будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.

+38-067-540-71-70

+38-0536-78-29-65

Цена:   300,00 грн.            Артикул:    1001

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХК “АВТОКРАЗ”

1.1 Загальна характеристика ХК “АвтоКрАЗ”

1.2. Характеристика продукції ХК "АвтоКрАЗ", її споживачів, рівень конкуренції

1.3. Характеристика сировинної, матеріальної та енергетичної баз

1.4. Збутова діяльність ХК “АвтоКрАЗ”

1.4.1. Збутова діяльність ХК “АвтоКрАЗ” як складова частина її маркетингової діяльності

1.4.2 Організація мережі центрів сервісного обслуговування ХК”АвтоКрАЗ”

1.4.3. Рекламна діяльність ХК “АвтоКрАЗ”

1.5. Динаміка техніко-економічних показників ХК "АвтоКрАЗ"

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ХК “АВТОКРАЗ” ТА ОЦІНКА НАПРЯМКІВ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

2.1. Аналіз виконання виробничої програми

2.2. Аналіз виконання плану реалізації продукції

2.3. Аналіз собівартості реалізованої продукції

2.4. Аналіз показників праці та заробітної плати

2.5. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

2.6 Аналіз конкурентоспроможності продукції

2.7. Оцінка напрямків збутової діяльності підприємства

РОЗДІЛ ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХК “АВТОКРАЗ” ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Удосконалення організаційної структури управління

3.1.1. Організаційна структура управління ХК «АвтоКрАЗ»

3.1.2. Організаційна структура управління Торгового Дому ХК «АвтоКрАЗ»

3.1.3 Удосконалення структури управління Торгового Дому ХК «АвтоКрАЗ»

3.2. Розробка раціонального балансу робочого часу керівника Торгового Дому ХК “АвтоКрАЗ”

3.3 Проектування інформаційних зв’язків та інформаційного забезпечення Управління відділу маркетингу і збуту ХК “АвтоКрАЗ”

3.3.1. Документація на підприємстві

3.3.2. Інформаційне забезпечення та інформаційні зв’язки

3.4. Удосконалення роботи ХК “АвтоКрАЗ” щодо виходу на зовнішні ринки

3.5. СВОТ-аналіз ХК «АвтоКрАЗ»

3.6. Організація впровадження проектних рішень (управління по цілях)

3.7. Розрахунок економічної ефективності віж впровадження заходів щодо покращення роботи ХК «АвтоКрАЗ»

3.7.1 Оцінка економічної ефективності за рахунок вдосконалення організації праці спеціалістів

3.7.2 Оцінка економічної ефективності за рахунок раціонального використання кадрів

3.7.3. Оцінка економічної ефективності за рахунок скорочення штату працівників

3.7.4 Розрахунок економічної ефективності від удосконалення інформаційного і документального забезпечення

3.7.5 Економічна ефективність від створення відділу податкового обліку

РОЗДІЛ ІV. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ЗА РАХУНОК ПРОГРАМУВАННЯ ТА ПЕРСОНАЛЬНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

4.1 Математичні методи вивчення й аналізу витрат робочого часу

4.2 Аналіз тенденції зміни продуктивності праці і факторів її росту

4.3 Прогнозування продуктивності праці з використанням методу експонентного згладжування

4.4. Використання теорії масового обслуговування при нормуванні праці

РОЗДІЛ V. ОХОРОНА ПРАЦІ В ХК «АВТОКРАЗ»

5.1. Фінансування охорони праці на ХК «АвтоКрАЗ»

5.2 Заходи по профілактиці травматизму і професійних захворювань

5.3. Аналіз нормативної документації з охорони праці

5.4 Забезпечення пожежної безпеки на підприємстві

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Економічний потенціал України в значній мірі визначається машинобудівним комплексом, що являє собою складну систему, в складі якої 38 великих галузей і 58 підгалузей. Назвемо лише найбільш вагомі: авіаційна, електрона, радіотехнічна, атомно-енергетична, суднобудівна, електротехнічна, загальне, важке, сільськогосподарське машинобудування.

На сучасному етапі розвитку машинобудівельної промисловості в умовах оперативного реагування виробників на зміни споживчого попиту, прискорення впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво, широкого використання колективних форм праці підвищується значення вживання і удосконалення знань в галузі менеджменту, маркетингу, стратегічного планування з метою розширення ринків збуту продукції шляхом виходу на зовнішні ринки.

Обґрунтування теми, її актуальність.

З переходом України до ринкової економіки все більше значення починає набувати аналізу економічної ефективності діяльності підприємств. В умовах конкуренції і прагнення підприємств до максимізації прибутку Актуальність теми, вибраної автором цієї роботи для освітлення, для українських підприємств важко переоцінити. Можна скільки завгодно довго вивчати теоретичні джерела, що оповідають про маркетинг як інструменті підвищення прибутку, але знати не значить уміти, а уміти не значить робити.

Аналіз економічної ефективності є невід'ємною функцією управління. Цей аспект управління стає найбільш значущим в даний час, оскільки практика функціонування ринку показує, що без аналізу економічної ефективності підприємства не може нормально функціонувати. В даний час в Україні, схоже, усвідомлена ця необхідність, хоча в розвинених країнах аналіз є нормою підприємницької діяльності вже вельми тривалий час.

Огляд стану досліджень і розробок по темі.

Ця проблема добре освітлює в економічній літературі, особливо останнім часом. Вельми позитивним є той факт, що саме українські економісти приділяють цьому велику увагу, що визначає облік у виданнях української специфіки. Проте, великий інтерес представляє і західна перекладна література.

Маркетинг є одним з найважливіших різновидів економічної і суспільної діяльності, проте, його дуже часто неправильно розуміють. Мета маркетингу – підвищення якості товарів і послуг, поліпшення умов їх придбання, що у свою чергу приведе до підвищення рівня життя в країні, підвищенню якості життя. Процес виробництва на будь-якому підприємстві здійснюється при певній взаємодії трьох визначальних його чинників: персоналу (робочої сили), засобів праці та предметів праці. Використовуючи наявні засоби виробництва, персонал виробляє суспільно корисну продукцію або – виробничі і побутові послуги. Це означає, що, з одного боку, мають місце витрати живої і уречевленої праці, а з другого, - результати виробництва. Останні залежать від масштабів застосовуваних засобів виробництва, кадрового потенціалу та рівня їх використання.

Вихід на зовнішні ринки як в якості продавця, так і в якості покупця товарів, зумовлює різного роду контакти з сторонами, які є заінтресованими у роботі з підприємством. А це в свою чергу породжує інститут контракту, тобто основного документу, що регулює взаємовідносини контрагентів тієї чи іншої угоди на міжнародному ринку.

Черговий етап розвитку української економіки впритул підвів Українські підприємства до усвідомлення проблеми необхідності практичного вживання маркетингових принципів в своїй повсякденній діяльності. Проте, для цього потрібні не тільки підготовлені фахівці, а певні зусилля по створенню управлінських структур, в задачу яких входить планування, організація і контроль маркетингової діяльності на підприємстві.

Мета даної роботи полягає в теоретичному обґрунтовуванні і методологічній розробці основних принципів і практичних етапів вдосконалення управління маркетинговою діяльністю на підприємстві у мовах становлення зовнішньоекономічної діяльності.

Поставлена мета визначає головні задачі, які підлягають рішенню в даній роботі:

  • аналіз маркетингового середовища підприємства і ступеня готовності до реалізації маркетингової стратегії;
  • розробка і обґрунтовування заходів щодо вдосконалення маркетингової діяльності на зовнішньому ринку;
  • розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів.

Об'єктом дослідження виступає холдингова компанія “АвтоКрАЗ”, здійснююча виробництво і реалізація вантажних автомобілей. Предметом дослідження є аспекти організації маркетингової діяльності на цьому підприємстві.

Як методи дослідження підприємства виступають наступні:

  • загальна характеристика Холдингової Компанії «АвтоКрАЗ», аналіз продукції, споживачів, рівень конкуренції;
  • аналіз техніко-економічних показників діяльності і становлячих елементів макро- і мікросередовища підприємства;
  • аналітико-синтетичний метод дослідження сильних і слабких сторін діяльності – SWOT-аналіз;
  • проектні заходи щодо удосконалення діяльності ХК «АвтоКрАЗ»;
  • математико-економічні методи моделювання збільшення продуктивності праці;
  • техніко-економічний прогноз діяльності після упровадження запропонованих заходів.

Основними теоретичними і методологічними джерелами при написанні даної роботи служили Українські і іноземні видання, присвячені маркетингу і управлінню маркетинговою діяльністю на підприємстві. Практична частина роботи побудована на даних маркетингових досліджень і експертних опитів співробітників, клієнтів і фахівців ринку. Практичне використовування результатів курсової роботи і упровадження запропонованих в ній заходів дасть позитивний ефект, підвищить рівень прибутку підприємства і сприятиме розширенню його ринкової частки.

 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...