Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua

Аналіз фінансової стійкості підприємстві ПАТ «Антекс» та шляхи її покращення

Готовые работыДипломыМаркетингАналіз фінансової стійкості підприємстві ПАТ «Антекс» та шляхи її покращення

Аналіз фінансової  стійкості підприємстві ПАТ «Антекс» та  шляхи  її покращення

Звоните! Всегда будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.

+38-067-540-71-70

+38-0536-78-29-65

Цена:   300,00 грн.           

ЗМІСТ

ВСТУП...................................................................................................................... 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Сутність фінансової стійкості підприємства та її складові.......................... 6

1.2. Чинники, що обумовлюють фінансову стійкість підприємства.................18

1.3. Система показників для оцінки управління фінансовою стійкістю підприємства ..........................................................................................................22

Розділ 2. ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ НА ПРИКЛАДІ     ПАТ «АНТЕКС»

2.1. Загальна характеристика підприємства……………………………………37

2.2. Аналіз майна підприємства…………………………………………………40

2.3. Аналіз ліквідності,  платоспроможності та фінансової стійкості підприємства……………………………………………………………………...48

2.4. Оцінка ділової активності…………………………………………………...62

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Інтегрована модель прогнозування фінансової стійкості підприємства...67

3.2. Забезпечення фінансової стійкості підприємства........................................82

3.3. Шляхи удосконалення управління фінансовою стійкістю підприємства..89

ВИСНОВКИ..........................................................................................................105

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............................................................107

ДОДАТКИ……………………………………………………………………….113

Актуальність теми. В ринкових умовах суб'єкти господарювання самостійно залучають фінансові ресурси, намагаються ефективно їх розміщувати з метою забезпечення безперебійної підприємницької діяльності, здійснюють самостійний пошук контрагентів.

Ринкова трансформація підприємств вимагає якісно нового підходу до оцінки фінансового стану підприємств, до його необхідності та значущості в системі фінансового управління. Виняткового значення набуває визначення кількісних і якісних величин, які б характеризували стабільність, надійність підприємства як партнера в ринкових відносинах, його здатність маневрувати фінансовими ресурсами для досягнення ефективної підприємницької діяльності. Тому важливим є обґрунтування методики визначення фінансової стійкості підприємств, основних критеріїв та показників її визначення, встановлення місця цієї оцінки в системі фінансового менеджменту. Особливої уваги потребує виявлення закономірностей дії внутрішніх та зовнішніх факторів зміцнення фінансової стійкості.

Фінансова стійкість — це здатність підприємства протистояти операційним труднощам. Це таке його становище, коли отриманий прибуток забезпечує самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел формування активів. Під фінансовою стійкістю також розуміють характеристику відповідності структури джерел фінансування структурі активів підприємства. На відміну від аналізу платоспроможності підприємства, який оцінює оборотні активи та короткострокові зобов’язання, фінансова стійкість визначається на підставі аналізу співвідношення джерел фінансування і його відповідності стану активів [50, с.182].

Теоретична, методична та практична значимість забезпечення фінансової стійкості вітчизняних підприємств зумовили вибір теми дипломної роботи.

Стан вивчення проблеми. Не зважаючи на важливість фінансової стійкості як критерію надійності підприємства, стабільності фінансової діяльності, ефективності управління фінансовими ресурсами, розробка теоретико-методологічних засад ще не досягли належного рівня в науковій літературі. Останнє зумовлює відсутність належного місця оцінки фінансової стійкості підприємств в практичній роботі суб'єктів господарювання.

Дослідженням питань оцінки фінансового стану підприємств займались Бандурка О.М., Борисова В.А., Василик О.Д., Галушко О.С., Івахненко В.М., Ковальов В.В., Козак В.Г., Козак Г.Я., Костирко Л.А., Крейніна М.Н., Лайко П.А., Ляшенко Ю.І., Мних Є.В., Негашев Е.В., Пелипенко Л.П., Поддєрьогін А.М., Сав`як І.Я., Сайфулін Р.С., Ференц І.Д., Шеремет А.Д., Чепурко В.В., Чуй І.В., Чупіс В.А. та інші, хоча недостатнє місце в них займає оцінка фінансової стійкості.

Теоретико-методичні питання фінансової стійкості містяться в наукових роботах Артеменка В.Г., Балабанова И.Т., Белендири М.В., Буряка А.В., Гриніва Б.В., Дребота Н.П., Забродського В.А, Кизима Н.А., Кондратьєва О.В., Кульчицького М.І., Олійника В.Я., Плиси В.Й., Родіонової В.М., Свєшнікової М.С., Терещенка С.І., Федотової М.А. та інших вчених.

Аналіз економічної літератури свідчить про наявність різноманітних тлумачень сутності фінансової стійкості підприємства, а також про відсутність єдиної думки щодо групування та способу обчислення показників її оцінки. Вимагають подальшого розвитку питання розробки конкретних механізмів пошуку і реалізації внутрішніх резервів підвищення фінансової стійкості підприємств. Незавершеність наукових розробок в області удосконалення управління фінансово-економічним станом підприємства й істотна практична значимість даної проблеми для розвитку підприємств підкреслює об'єктивний характер актуальності теми дослідження.

Мета та завдання дослідження. Метою дипломної роботи є наукове обґрунтування теоретичних положень та практичних засад щодо управління фінансовою стійкістю підприємства. Для досягнення зазначеної мети визначені такі завдання:

  • обґрунтування складових, які визначають фінансову стійкість підприємств;
  • формування інтегрованої моделі для прогнозування фінансової стійкості підприємств;
  • розробка шляхів удосконалення управління фінансовою стійкістю підприємств.

Об’єктом дослідження є спроможність підприємства до досягнення стратегічних цілей, ефективного використання наявного ресурсного потенціалу та адаптації до змін зовнішнього середовища.

Предметом дослідження є теоретичні, науково-методичні та практичні аспекти управління фінансовою стійкістю підприємств.

Методи дослідження. Дипломна робота ґрунтується на сучасній теорії стратегічного управління підприємствами, теорії системного аналізу. Методологічну та теоретичну основу дослідження становлять наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань економічної теорії, проблем механізму управління, теорії прийняття управлінських рішень, управління фінансовою стійкістю на підприємствах та з проблем економіко-математичного моделювання процесів.

Інформаційна база дослідження складається із законодавчо-нормативної бази, матеріалів Державного комітету статистики України, даних статистичної та бухгалтерської звітності ПАТ «Антекс».

Структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (який включає 71 найменування). Загальний обсяг роботи становить 128 сторінок машинописного тексту, містить 35 таблиць та 24 рисунків.

Маркетинг, франчайзинг, Дипломы, финансова стабильность

 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...