Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua

Облік та аудит витрат на виробництво продукції ПП «ВАС»

Готовые работыДипломыБух. учетОблік та аудит витрат на виробництво продукції ПП «ВАС»

Облік та аудит витрат на виробництво продукції ПП «ВАС»

Звоните! Всегда будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.

+38-067-540-71-70

+38-0536-78-29-65

Цена:   300,00 грн.           

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСИТКА ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ  НА ПІДПРИЄМСТВІ 

1.1  Загальна характеристика підприємства: організаційно-управлінська структура та види діяльності.

1.2  Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.

1.3  Аналіз техніко-економічних показників  діяльності підприємства

1.4   Охорона праці на підприємстві

1.5  Цивільний захист на підприємстві

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК  ВИТРАТ НА  ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1  Економічна сутність, визнання  , завдання обліку та класифікація витрат

2.2 Облік прямих витрат на виробництво і розподіл загально вриробничих витрат

2.3 Документальне оформлення операцій з обліку витрат та зведений їх облік

2.4 Методи калькулювання собівартості виготовлення продукції

РОЗДІЛ 3. АУДИТ   ВИТРАТ НА  ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1 Сутність, мета завдання та джерела аудиту витрат на виробництво продукції

3.2. Послідовність проведення аудиту витрат виробництва 

3.3 Аудиторський висновок

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

 

В умовах ринкових перетворень та зростання економіки особливого значення набуває економічна інформація, джерелом якої є бухгалтерський облік. Тому правильна організація бухгалтерського обліку на підприємстві сприяє підвищенню ефективності його діяльності.

В процесі господарської діяльності кожне підприємство здійснює витрати, пов’язані з його функціонуванням. Витрати підприємства є різними за формою та економічним змістом. Тому для ефективного їх обліку є необхідним розуміння витрат як економічної категорії, знання принципів поділу витрат за економічними ознаками та статтями. Правильна організація і методика обліку витрат підприємства дозволяє підвищити достовірність їх обліку, сприяє проведенню результативного економічного аналізу витрат та забезпечує керівництву підприємства необхідними обліково-аналітичними даними і, в кінцевому рахунку, впливає на прибутковість даного підприємства та сприяє покращенню його фінансового стану.

Актуальність дипломної роботи. У своїй діяльності підприємство використовує різноманітні матеріально-технічні ресурси (сировину, матеріали, паливо, енергію, комплектуючі вироби, трудові ресурси тощо). Вони в процесі виробництва перетворюються на продукцію (послуги) і підлягають постійному поповненню. Для цього організується матеріально-технічне забезпечення, яке включає: визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах, пошук і купівлю ресурсів, організацію доставки, підпір персоналу для здійснення виробничої діяльності, оновлення основних засобів, зберігання й видачі окремим споживачам на підприємстві.

Раціональне використання та економія ресурсів - є одним з найважливіших умов переведення економіки на інтенсивний шлях розвитку. Українська держава, ставши на шлях самостійності, зіткнулася з багатьма труднощами. Тому раціональне використання ресурсів відіграє вирішальне значення на сучасному етапі становлення економіки України.

Так як витрати на матеріали, паливо та енергію займають основну частину собівартості, слід звернути увагу на ефективність їх використання як шлях до зниження собівартості робіт, які проводить підприємство.

До витрат підприємства відносяться витрати на виробництво, що є об'єктом дослідження в даній дипломній роботі.

Метою дипломної роботи є дослідження –витрат на виробництво та методики їх облікового процесу, аудиту, дослідження ефективності витрат на виробництво  та їх контроль.

Для досягнення поставленої мети, в ході написання роботи виконані  наступні  завдання:

-                    визначити економічну сутність  витрат на виробництво;

-                    проаналізувати нормативно-законодавче регулювання обліку витрат на виробництво;

-                    визначити методи обліку  витрат на виробництво шляхом його автоматизації;

-                    провести аудиту  витрат на виробництво підприємства;

-                    визначити вплив витрат на ефективність діяльності підприємства.

Ступіть вивчення обраної теми.  Слід відзначити, що першочергові питання, які характеризують порядок обліку та аналізу загальновиробничих  витрат детально розглядалися багатьма економістами, і це відтворено ними у  статтях, навчально-методичній літературі.

Однак, окремі питання організації обліку та аналізу використання загальновиробничих витрат на підприємстві недостатньо досліджені, і тому вони  потребують науково обґрунтованих рекомендацій. Так, поки що чітко не визначені економістами напрямки вдосконалення обліку операцій з надходження, відпуску та використання матеріальних ресурсів, а також контролю за їх збереженням на базі широкого  застосування сучасних засобів обчислювальної техніки. Певні зміни доцільно внести до методики аналізу матеріальних ресурсів з урахуванням специфічних особливостей виробництв, притаманних різним галузям промисловості.

Об’єкт дослідження. Дипломна робота виконується на матеріалах ПП «ВАС».

У роботі використано ряд нормативно-правових, літературних, періодичних та допоміжних джерел.

Предметом дослідження дипломної роботи є витрати на виробництво  ПП «ВАС». Для аналізу бухгалтерського обліку витрат  використано бухгалтерську документацію : накладні, акти прийому матеріалів, журнали ордери. Для аналізу витрат  використано дані кошторису витрат та фінансової звітності (баланс та звіт про фінансові результати) за 2011-2013 роки.

Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків і списку використаної літератури. В роботі досліджуються такі питання як: економічна характеристика  витрат їх класифікація; завдання обліку і аудиту їх роль в системі управління витратами; організація і методика обліку витрат на виробництво  в умовах ручної і автоматизованої обробки, шляхи його вдосконалення; методика аналізу та аудиту загальновиробничих витрат.

 При написанні дипломної роботи використані Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність", Податковий Кодекс України, П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати". П(С)БО 16 "Витрати". 11(01,0 7 "Основні засоби". П(С)БО 8 Нематеріальні активи", П(С)БО 9 "Запаси", Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт і послуг) у промисловості, і інші нормативні документи монографічна і періодична література по обліку витрат підприємства.

баланс, підприємство, Управління, Аудит

 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...