Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua

Облік, аналіз та аудит грошових коштів на підприємстві ПАТ «Комсомольський хлібзавод» в умовах діючого законодавства

Готовые работыДипломыБух. учетОблік, аналіз та аудит грошових коштів на підприємстві ПАТ «Комсомольський хлібзавод» в умовах діючого законодавства

Облік, аналіз та аудит грошових коштів на підприємстві ПАТ «Комсомольський хлібзавод» в умовах діючого законодавства

Звоните! Всегда будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.

+38-067-540-71-70

+38-0536-78-29-65

Цена:   300,00 грн.           

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………7

Розділ 1  Теоретичні  основи  побудови обліку, аудиту та  аналізу грошовх коштів підприємства ………………………………………………………...….10

1.1 Економічна сутність грошових коштів та їх класифікація…….10

1.2 Мета, завдання та принципи обліку, аудиту та аналізу грошових коштів………………………………………………...……16

1.3 Аналіз нормативно-правової бази з обліку та аудиту грошових коштів………………………………………………………………….23

Розділ 2  Організація обліку грошових коштів на підприємстві ПАТ «Комсомольський хлібзавод»……………………………………...……..29

2.1  Організаційно-економічна характеристика ПАТ «Комсомольський  хлібзавод»…………………………………29

2.3  Організація обліку грошових коштів у касі підприємства …...31

2.2  Організація обліку коштів на рахунках у банку ………………34

2.4  Порядок формування Звіту про рух грошових коштів підприємства ………………………………………………………….40

Розділ  3 Аудит грошових коштів підприємства   ПАТ «Комсомольський  хлібзавод»………………………………………………………………………..46

3.1  Сутність, завдання та джерела інформації для проведення аудиту грошових коштів підприємства ……………………….……46

3.2  Аудит операцій з коштами в касі підприємства ………………51

3.3  Аудит операцій з коштами на рахунках у банку ……….……..74

3.4  Формування аудиторського висновку за результатами проведеного аудиту ……….…………………………………………79

Розділ  4   Економічнй  аналіз використання  грошових  коштів на  підприємстві ПАТ «Комсомольський  хлібзавод»………………………...…..85

4.1  Сутність, завдання та інформаційна база для аналізу використання грошових коштів підприємства …………………….85

4.2  Аналіз обсягів і структури грошових потоків підприємства …90

4.3  Шляхи вдосконалення використання грошових коштів підприємства…………………………………………………………101

Розділ 5  Забезпечуючі  аспекти бухгалтерської діяльності ……………..…115

5.1  Сучасні інформаційні технології обліково-аналітичної роботи……………………….……………………………………….115

5.2  Охорона праці та безпека діяльності на підприємстві ПАТ «Комсомольський  хлібзавод» ……………………………….127

Висновки………………………………………….…………………………….146

Список  використаних  джерел…………………………….………………….150

ДОДАТОК А. Горизонтальний і вертикальний аналіз балансів ПАТ «Комсомольський  хлібзавод» за 2008-2010 роки………….………….159

ДОДАТОК Б. Звіт про фінансові результати за 2010 рік…………………....162

ДОДАТОК В. БАЛАНС на 01 січня 2009р ……………………………….….163

ДОДАТОК Г. БАЛАНС на 01 січня 2010 р……………………………….….166

ДОДАТОК Д. ДОГОВІР №202  на здійснення незалежного аудиту фінансових результатів від господарської діяльності ПАТ «Комсомольський  хлібзавод»……………………………………………………………………….169

ВСТУП

Актуальність обраної теми. Гроші – одне із найдавніших явищ суспільства, що відіграють важливу роль у господарській діяльності людини. Вони завжди привертали до себе пильну увагу науковців, оскільки являють собою багатофункціональну економічну форму, за допомогою якої здійснюється облік вартості, обмін, платежі, накопичення вартості. Гроші є одним із найважливіших розділів економічної науки. Вони є набагато більшим, ніж простий інструмент, що сприяє розвитку економіки. Добре діюча грошова система сприяє як повному використанню потужностей, так і повній зайнятості. Та навпаки, погано функціонуюча грошова система може стати головною причиною різких коливань рівня виробництва, зайнятості та цін в економіці.

На сучасному етапі, коли у більшості підприємств грошових активів не вистачає, здатність підприємства виживати напряму залежить від уміння управляти грошовими потоками. До останнього часу управлінню грошовими активами у вітчизняній практиці не приділялось багато уваги. Але цей вид активів є найобмеженішим і управління ним безпосередньо впливає на розвиток підприємства і кінцевого формування результатів його діяльності. Тому грошові активи потребують посиленої уваги до себе з боку керівних органів підприємства. Управління ними ґрунтується на даних обліку через організацію і контроль за рухом грошових потоків, а також запасів грошових активів із точки зору ефективності платежів і оптимального забезпечення операційної діяльності фінансовими ресурсами.

Становлення ринкової економіки в Україні розвиток фінансово-господарських зв’язків між суб’єктами економічних відносин, поява новітніх форм платіжних засобів, упровадження інформаційних технологій зумовили необхідність удосконалення обліку. Його реформування покликане адаптувати вітчизняну практику до вимог міжнародних стандартів та створити якісне інформаційне підґрунтя для прийняття управлінських рішень спрямованих на забезпечення ліквідності підприємства в коротко- та довгостроковій перспективі. Саме грошові кошти та їх еквіваленти, як найважливіша ланка системи кругообігу ресурсів, формують базис для підвищення платоспроможності господарюючого суб’єкта. Вищезазначене зумовило вибір теми, визначило її актуальність, основні напрями та завдання.

Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретичних, методичних і практичних питань обліку, аудиту і аналізу грошових коштів, а також розробка шляхів їх удосконалення. У розробку питань теорії та методології обліку та аналізу грошових коштів вагомий внесок зробили вітчизняні вчені Атамас П.Й., Пантелеєв В.П., Корінько М.Д., Шевчук В.О., Гуцеленко     Л.В., Дерій В.А., Коцупатрий В.В., В.С. Вітвицька, І.Ю. Чумакова та ін.

Для досягнення цієї мети вирішуються, зокрема, наступні задачі:

 • обґрунтувати сутність грошей, їх функції та механізм впливу на економічні процеси;
 • узагальнити завдання та принципи обліку, аудиту та аналізу грошових коштів;
 • здійснити аналіз нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку грошових коштів;
 • надати загальну фінансово-економічну характеристику

ПАТ "Комсомольський хлібзавод";

 • з’ясувати особливості первинного, синтетичного і аналітичного обліку грошових коштів підприємства;
 • дослідити порядок відображення грошових коштів у фінансовій звітності підприємства;
 • визначити основні методичні підходи щодо аудиту грошових коштів;
 • здійснити аналіз грошових коштів підприємства;
 • запропонувати шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку грошових коштів;
 • розробити напрямки удосконалення організаційно-методичних основ аудиту грошових коштів;
 • запропонувати систему показників щодо аналізу грошових коштів підприємства.

Об’єктом дослідження є процес організації обліку, аналізу і аудиту грошових коштів на ПАТ "Комсомольський хлібзавод".

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних аспектів обліку, аналізу та аудиту грошових коштів на підприємстві.

Для вивчення предмету дослідження в роботі застосовуються різні методи та прийоми аналізу, методи фінансового аналізу, загальнонаукові методи: діалектичний, системний підходи, метод індукції і дедукції, аналіз і синтез, а також прийоми зведення і групування, порівняння.

Інформаційною та правовою базою дослідження є законодавчі та нормативні акти, що регламентують облік, аналіз і аудит грошових коштів, офіційні статистичні матеріали, методичні матеріали, дані мережі Інтернет. Фактологічною основою проведеного дослідження є статті вітчизняних і зарубіжних учених з проблем бухгалтерського обліку і грошових коштів, а також дані первинного обліку та фінансова звітність ПАТ "Комсомольський хлібзавод".

Дипломна робота  складається  зі  вступу,  п’яти   розділів,  висновків і  рекомендацій,  додатку  та  списку використаних  джерел. Повний  обсяг  роботи становить ____ сторінок. Дпломна  робота  включає ___ таблиць, ____рисунки, ___ додатків. Перелік використаних  джерел містить  ___  найменувань.

Бух. учет, Экономика, Бухгалтерский учет, Аудит, Экономика-предприятия, Дипломы

 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...