Календарь

Телефон:
 +38-067-540-71-70
+7-968-885-25-61
(всегда на связи, работаю без выходных)
Электронная почта:
t.majo@yandex.ua

Облік, аналіз та аудит формування прибутку на підприємстві

Готовые работыДипломыБух. учетОблік, аналіз та аудит формування прибутку на підприємстві

Облік, аналіз  та  аудит формування прибутку на підприємстві

Звоните! Всегда будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.

+38-067-540-71-70

+38-0536-78-29-65

Цена:   300,00 грн.           

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………….3

1. Теоретична частина…………………………………………………………….6

1.1. Економічна суть категорії «прибуток»……………………………………...6

1.2. Нормативно-законодавче регулювання прибутку………………………...15
1.3. Роль і значення прибутку в розвитку підприємства……………………...21

2. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства…………………..29


2.1. Економічна характеристика підприємства………………………………...29
 2.2. Аналіз фінансових результатів……………………………………………..39

2.3. Стан обліку на підприємстві……………………………………………….49

2.4. Методика проведення аудиту та результати аудиту……………………...59

3. Удосконалення обліку і формування прибутку на підприємстві………….69

3.1. Обгрунтування впровадження системи контролю на підприємстві...72

3.2. Шляхи підвищення прибутку на підприємстві …………………..

4. Охорона праці…………………………………………………………………83

4.1. Сучасний стан і перспективи розвитку охорони праці підприємстві…...83

4.2. Підвищення ефективності системи охорони праці на підприємстві…….90

Висновки…………………………………………………………………………99

Список літератури……………………………………………………………...100

Додатки………………………………………………………………………….105

ВСТУП

Актуальність дослідження. Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств раціонального і економічно обґрунтованого підходу до планування своєї діяльності, до визначення фінансової і виробничої політики, аналізу і оцінки отриманих результатів.

Однією з найголовніших складових фінансової політики підприємства є політика максимізації прибутку. На сьогоднішній день прибуток - одна з основних форм грошового накопичення, що створюється у галузях економіки: вона займає одне з центральних місць у загальній системі вартісних інструментів і важелів управління і є рушійною силою ринку.

Саме прибуток визначає для підприємницької діяльності рішення трьох корінних взаємозалежних проблем: що продавати, як продавати і для кого продавати, і, таким чином, визначає політику формування прибутку - політику планування, організації, аналізу і контролю витрат і доходів в середині підприємства. Дослідження управління прибутком, рентабельності підприємства, витрат звертання, валових доходів, є найважливішим чинником при прийнятті організаційних і господарсько-управлінських рішень, створення сприятливих умов для реалізації планів і програм по нарощуванню прибутку. Іншими словами підприємства повинні чітко уявляти резерви збільшення прибутку, від чого він залежить і які основні параметри впливають на його величину.

В умовах ринкової економіки, прибуток - найважливіший оціночний показник діяльності підприємства, джерело матеріального добробуту підприємства і його працівників, держави в цілому. Саме політика розподілу прибутку визначає пропорції розподілу прибутку на внутрішні інвестиції, соціальні заходи, і є іншою не менш важливою ланкою загальної політики управління прибутком на підприємстві.

Значимість прибутку, проблеми пошуку резервів його підвищення для підприємств є актуальними на сьогодення, що і визначило вибір теми науково-дослідницької роботи і її виконання.

Вагомий внесок у розроблення теоретичних і практичних засад обліку і формування прибутку на підприємстві зробили такі вітчизняні учені та учені країн СНД: В. Глущенко, В. Дятлов, О. Єськов, Т. Заславська, А. Здравомислов, О. Козлова, А. Колот, А. Леонтьєв, Г. Одінцова, А. Омаров, О. Пушкар, В. Травін, Е. Уткін, В. Шинкаренко. Серед відомих фахівців, які в комплексних дослідженнях вирішували проблеми обліку і формування прибутку, можна назвати В. Гриньову, В. Пономаренка, Г. Григоряна, Д. Горєлова, Р. Ривкіну, І. Сороку, С. Ядова.

Метою дипломної роботи є проведення комплексного дослідження економічної діяльності підприємства, визначення і обґрунтування обліку і формування прибутку на підприємстві.

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких наукових завдань:

1. Розглянути економічну суть категорії «прибуток».

2. Розкрити роль і значення прибутку в розвитку підприємства.

3. Здійснити економічно-фінансовий аналіз діяльності підприємства.

4. Охарактеризувати стан обліку на підприємстві.

5. Провести економічне обгрунтування результатів оцінки стану обліку та аудиту.

Об'єктом дослідження є прибуток торгового підприємства.

Предметом дослідження є облік і формування прибутку на підприємстві.

Методи дослідження. Теоретичну і методологічну базу дослідження складають теорія пізнання, праці класиків економічної науки, провідних вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем управління доходами. Зокрема, у роботі використано: методи формальної  і діалектичної логіки, методи факторологічного, порівняльного,  системного та структурного аналізу, методи ланцюгових оцінок та табличної обробки розрахункових даних і показників. У роботі використані бухгалтерські баланси, фінансова, податкова та статистична звітність підприємств.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у визначенні, уточненні та науково обґрунтованих рекомендаціях та пропозиціях щодо удосконалення обліку і формування прибутку на підприємстві.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що на основі теоретичного дослідження і вивчення практичної діяльності підприємства розроблені рекомендації з удосконалення обліку і формування прибутку. Впровадження рекомендацій в практичну діяльність підприємств підвищить рівень отримання прибутку підприємства, достовірність обліково-аналітичної інформації про прибуток підприємства та забезпечить надання достовірної та якісної інформації про рівень прибутку підприємства. Окремі положення дослідження можуть використовуватись в навчальному процесі.

Обсяг і структура роботи обумовлені метою та завданнями дослідження, а також логікою розташування в ній матеріалу. Дипломна робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, додатків та списку використаної літератури.

діяльність, Управління, Аудит

 При копировании материалов с сайта прямая ссылка на источник обязательна.
...